Featured

ÖRÖMHÍR!

Iskolánk 2.b osztálya indult a Dreiszk­er által hird­e­tett pályáza­ton, melyen terem­festést lehetett nyerni. Pálya­munkájuk nagy sik­ert ara­tott, a nyár alatt a cég munkatár­sai meg is valósí­tot­ták az elképzelésüket. A végered­mény magáért beszél! A gyerekek már a „saját uni­verzu­muk­ban” töltik az Bővebben

Featured

Ausztriai országismereti kirándulás

2023.09.13-án iskolánk tan­ulói ausz­tri­ai országis­mereti kirán­dulá­son vet­tek részt. Megc­sodálták Kla­gen­furt belvárosát, majd a Min­imundus makettpark felé vet­ték az irányt, ahol híres épít­mények és épületek kic­sinyített másá­val ismerked­het­tek meg. Ezt követően hajókáz­tak a Wörthi-tavon, majd a fel­hők fölé tek­in­tet­tek a 100 Bővebben

Tanévnyitó, tankönyvosztás

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG IDŐPONTJA: SZEPTEMBER 1. 8.00 ÓRA   TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES DIÁKOK! ISKOLÁNK TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE 2023. SZEPTEMBER 1‑JÉN, PÉNTEKEN REGGEL 8.00 ÓRAKOR KEZDŐDIK. KÉRJÜK, HOGY A GYERMEKEK 7.45-RE ÜNNEPLŐ ÖLTÖZETBEN JELENJENEK MEG AZ ISKOLA UDVARÁN (ROSSZ IDŐ ESETÉN AULÁJÁBAN).   Bővebben

Featured

Aranyérem az OEV-en!

Egy lelkes három fős csap­at­tal újra ben­eveztünk az Orszá­gos Elsősegé­ly –ismereti versenyre. Ennek első része három kom­plex írás­be­li for­dulóból áll, amielső­sor­ban az elméleti tudást, gon­do­lkodást teszi próbára sokoldalúfelada­tokkal. A csap­a­tok között a 2. legjobb ered­ményt értük el, így résztvehet­tünk a Bővebben

Featured

Szónok születik verseny

Április 17-én az anyanyelv ápolásá­nak jegyében versenyre hív­ta Szom­bat­he­lyváros iskoláit a Dési Huber Általános Isko­la. A fel­ső tagozatos diákokérvelő­versenyen mérhet­ték össze vitázó képességüket. A „Szónok születik” címetviselő meg­méret­tetésen a Szom­bat­he­lyi Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la 3 főscsap­a­ta került ki győztesen. A Bővebben

Featured

2023. április 1‑től érvényes térítési díjakról szóló tájékoztatás

Tisztelt Szülő / Gond­viselő! Tájékoz­tatjuk Önöket, hogy Szom­bat­he­ly Megyei Jogú Város Köz­gyűlése, az 55/2023. (II.23.) Kgy.határoza­tában jóváhagy­ta az intézményi gyer­mekétkeztetés térítési díjá­nak emelését. Óvo­da: Nor­mál DiétásTízórai 155 Ft 190 FtE­béd 530 Ft 630 FtUzson­na 145 Ft 165 Ft Általános Isko­la: Bővebben

Featured

Idegennyelvi kirándulás

2022.10.05-én, szerdán iskolánk fel­ső tagozatos tan­ulói egy élmények­ben gazdag ide­gen­nyelvi kirán­dulá­son vehet­tek részt. Úti célunk az ausz­tri­ai Fam­i­ly Park volt, ame­ly a Fer­tő tótól és Rust városától néhány kilóméternyire meg­talál­ható. Ausz­tria egyik leg­nagy­obb szaba­didő park­ja rengeteg élményt nyújt fel­nőt­tek és Bővebben

Featured

Magyar Népmese Napja

Mag­yar Népmese Nap­ja Szeptem­ber 29-én fer­geteges műsor­ral ünne­peltük meg a Mag­yar Népmese Napját! Idén azokat a meséket idéztük meg, ame­lyeknek egyik szere­plő­je a sárkány! Tehet­séges kis szin­ját­szóink a Mezőszárnyasi című népmesév­el varáz­solták el a nézőközön­séget: legyőztük a sárkányokat, kisz­abadí­tot­tuk és Bővebben

Featured

Cirkuszban voltunk

Iskolánk nyol­cadiko­saival részt vet­tünk a Mag­yar Nemzeti Cirkusz Tudomány a poron­don című tanóráján. Középiskolás tanárok fűztek tan­tár­gyi érdekességeket a pro­duk­ciókhoz. Iro­dal­mi rés­zletek hang­zot­tak el egy kötéltán­cos lányról a kötéltán­cos számokhoz kapc­solódóan. A görko­rc­solyás pár egyen­sú­lyáról, forgásá­val kapc­so­latos fizikai jellemzőjéről is Bővebben

Featured

Papírgyűjtés

Papír­gyűjtés    Intézményünk szeptem­ber 14–15-én papír­gyűjtést szervez. A papírt mind­két nap reggel 7 órától délután 16:30-ig vár­juk. A Diákönko­r­mányzat a befolyt összeget intézményünk tan­ulói­ra fordít­ja.

Featured

Tanévnyitó ünnepség időpontja

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG IDŐPONTJA: SZEPTEMBER 1. 8.00 ÓRA   TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES DIÁKOK! ISKOLÁNK TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE 2022. SZEPTEMBER 1‑JÉN, CSÜTÖRTÖKÖN REGGEL 8.00 ÓRAKOR KEZDŐDIK. KÉRJÜK, HOGY A GYERMEKEK 7.45-RE ÜNNEPLŐ ÖLTÖZETBEN JELENJENEK MEG AZ ISKOLA UDVARÁN (ROSSZ IDŐ ESETÉN AULÁJÁBAN). A Bővebben

Featured

Tankönyvosztás

TANKÖNYVOSZTÁS RENDJE: AZ ALSÓ TAGOZATOS DIÁKOK SZEPTEMBER 1‑JÉN CSÜTÖRTÖKÖN AZ ELSŐ TANÍTÁSI NAPON AZ OSZTÁLYTERMEKBEN, A FELSŐ TAGOZATOS DIÁKOK AUGUSZTUS 31-ÉN SZERDÁN REGGEL 8.00 ÉS DÉLUTÁN 16.30 KÖZÖTT AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁBAN VEHETIK ÁT A TANKÖNYVEKET.

Featured

Idegennyelvi délután

Ide­gen­nyelvi délutá­nunkon fel­sős diákok párokban mérték össze angol illetve német kul­turális, föl­dra­jzi és lexikai tudá­sukat, a dig­itális tech­noló­gia adta lehetőségeket fel­használó versenyen. Második és har­madik osztá­lyos néme­tet tan­ulók német dalokat adtak elő tán­cos for­mában. Czi­ka Nóra (8. b) angol, Mester Bővebben

Featured

Erzsébet királyné nyomában

Egy  fan­tasztikus kirán­dulás­sal zárult az Erzsé­bet kirá­lyné nyomában cím­mel fel­ső tagozatos tan­ulóinknak meghird­e­tett könyvtári pro­gra­munk. A több­for­dulós esemény a Savaria Múzeum Sisi kiál­lításához kapc­soló­dott ‚cél­ja Erzsé­bet kirá­lyné (Sisi) életének megis­merése.  A  pro­gram során a diákok megtek­in­tet­ték a kiál­lítást, majd a látot­takhoz kapc­solódó  Bővebben

Featured

Fenntarthatósági Témahét

Iskolánkban a Fen­ntarthatósá­gi Témahét 2022. ápr. 25–29. között zajlott le. Az osztá­lyok előzetes felada­tot kap­tak, hogy készít­senek egy tablót a vízről, ame­ly az egyik fő témá­ja a témahét­nek. Az elkészített tablókat a tanári folyosóján ki is helyeztük. Ezek közül a Bővebben

Featured

Téged is szeretettel fogad a Bercsényi!

Kedves Nagyc­so­por­tos Óvodá­sok! Szeretet­tel köszön­tünk Ben­neteket szüleit­ekkel együtt iskolánk hon­lapján! Az előző évek­ben vidám, sportos délelőt­tre hív­tuk meg a nagyc­so­por­tosokat és szüleiket. Az idei tanévben sajnos, a járványü­gyi helyzet miatt elmarad ez az ismerkedésre is kiváló alka­lmat nyújtó pro­gra­munk. Azért, Bővebben