Featured

Idegennyelvi kirándulás

2022.10.05-én, szerdán iskolánk fel­ső tagozatos tan­ulói egy élmények­ben gazdag ide­gen­nyelvi kirán­dulá­son vehet­tek részt. Úti célunk az ausz­tri­ai Fam­i­ly Park volt, ame­ly a Fer­tő tótól és Rust városától néhány kilóméternyire meg­talál­ható. Ausz­tria egyik leg­nagy­obb szaba­didő park­ja rengeteg élményt nyújt fel­nőt­tek és Bővebben

Featured

Magyar Népmese Napja

Mag­yar Népmese Nap­ja Szeptem­ber 29-én fer­geteges műsor­ral ünne­peltük meg a Mag­yar Népmese Napját! Idén azokat a meséket idéztük meg, ame­lyeknek egyik szere­plő­je a sárkány! Tehet­séges kis szin­ját­szóink a Mezőszárnyasi című népmesév­el varáz­solták el a nézőközön­séget: legyőztük a sárkányokat, kisz­abadí­tot­tuk és Bővebben

Featured

Cirkuszban voltunk

Iskolánk nyol­cadiko­saival részt vet­tünk a Mag­yar Nemzeti Cirkusz Tudomány a poron­don című tanóráján. Középiskolás tanárok fűztek tan­tár­gyi érdekességeket a pro­duk­ciókhoz. Iro­dal­mi rés­zletek hang­zot­tak el egy kötéltán­cos lányról a kötéltán­cos számokhoz kapc­solódóan. A görko­rc­solyás pár egyen­sú­lyáról, forgásá­val kapc­so­latos fizikai jellemzőjéről is Bővebben

Featured

Idegennyelvi délután

Ide­gen­nyelvi délutá­nunkon fel­sős diákok párokban mérték össze angol illetve német kul­turális, föl­dra­jzi és lexikai tudá­sukat, a dig­itális tech­noló­gia adta lehetőségeket fel­használó versenyen. Második és har­madik osztá­lyos néme­tet tan­ulók német dalokat adtak elő tán­cos for­mában. Czi­ka Nóra (8. b) angol, Mester Bővebben

Featured

Erzsébet királyné nyomában

Egy  fan­tasztikus kirán­dulás­sal zárult az Erzsé­bet kirá­lyné nyomában cím­mel fel­ső tagozatos tan­ulóinknak meghird­e­tett könyvtári pro­gra­munk. A több­for­dulós esemény a Savaria Múzeum Sisi kiál­lításához kapc­soló­dott ‚cél­ja Erzsé­bet kirá­lyné (Sisi) életének megis­merése.  A  pro­gram során a diákok megtek­in­tet­ték a kiál­lítást, majd a látot­takhoz kapc­solódó  Bővebben

Featured

Fenntarthatósági Témahét

Iskolánkban a Fen­ntarthatósá­gi Témahét 2022. ápr. 25–29. között zajlott le. Az osztá­lyok előzetes felada­tot kap­tak, hogy készít­senek egy tablót a vízről, ame­ly az egyik fő témá­ja a témahét­nek. Az elkészített tablókat a tanári folyosóján ki is helyeztük. Ezek közül a Bővebben

Szónok született…

Iskolánk egy nyol­cadikos csap­at­tal képvisel­tette magát a Dési Huber István Általános Isko­la által megren­dezett, Szónok születik eln­evezésű versenyen. A három­fős csap­a­tok (tőlünk: Tomor Adri­enn, Tugya Titanil­la, Györ­gyi Már­ton) előzete­sen öt tétel­monda­tot kap­tak, melyeket vagy bizonyí­ta­niuk vagy cáfol­niuk kel­lett. A dis­pu­ta szabályai szerint min­den Bővebben

Kis Tudós Nap

Immár 10. alka­lom­mal ren­dezte meg iskolánk a tehet­ség­gon­do­zó szak délutá­nunkat. Ezen a napon 22 Kis Tudós kápráz­ta­tott el min­ket az előadá­saikkal. A külön­böző tan­tár­gyak egy kérdéskört mutat­tak be, fejtet­tek ki közös pro­jek­t­ben. Megőriztük a hagy­ományos tan­tár­gyi felosztást, de különös hangsú­lyt Bővebben