8.b osztályprogramja

A 8.b osztá­ly tan­ulói a kősze­gi Gokart pályán szágul­doz­tak. Lehetett csoc­sózni és volt állat­si­mo­gató rész is. Az időjárás is ked­vezett nekik. Min­denk­inek ajánlják ezt a pro­gramot. 

Vas megyei angol nyelvi verseny

Czi­ka Nóra 8.b osztá­lyos tan­uló 2.helyezést ért el az általános iskolák 7–8.tanulói számára kiírt Vas megyei angol nyelvi versenyen a 8.évfolyam kategóriában.Angoltanárnője: Var­ga Ildikó Grat­ulálunk a kiemelkedő ered­mény­hez. 

Szent Patrik nap

Az elő Szent Patrik megem­lékezésünk keretében bütykölős tanórai foglalkozá­sokat tar­tot­tunk, ahol sok-sok Lep­rechaun manós, szivárványos alkotás született.

A Kommunista Áldozatok Emléknapja

A Kom­mu­nista Áldoza­tok Emlék­napi megem­lékezés keretében 6–8.évfolyamos tan­ulók az Örök tél c. fil­met tek­in­tet­ték meg az isko­lai könyvtár­ban. A film­drá­ma a második világháború végén Mag­yarorszá­got megszál­ló szov­jetek által málenkij robo­t­ra elhur­colt több százez­er mag­yar elhur­colt­nak állít emléket. 

Elűztük a telet, felébresztettük a mackókat!

Nagy sik­ert ara­tott tan­ulóink körében könyvtárunk Mackó-kiál­lítása! Miv­el min­den medve szereti a mézet, ezért ked­den mézes napot tar­tot­tunk, ahol megis­merkedtünk a méhek életév­el és finom mézes fala­tokat kós­toltunk!  8 alsós osztá­ly és 3 nap­közis cso­port a med­vékhez kapc­solódó mese­foglalkozá­sokon vehetett Bővebben

BradoLife versíró pályázat

A Kéz­mosás Világ­nap­ja apropóján kiírt Brado­Life ver­síró pályáza­tra a 8. b osztá­ly a következő ver­sikév­el nevezett. Jutal­mul min­den diák kapott egy 50 ml-es kézfer­tőtlenítő gélt szi­likon­tok­ban. Brado­Life Járvány ide­jén fer­tőtlenít a Brado­Life,Meg­ment attól, hogy beteggé válj.Gyer­mekeknek is aján­lott a használa­ta,Erről Bővebben