Beiratkozás (2023/24)

TÁJÉKOZTATÁS A 2023/2024. TANÉVI ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A 2023/2024-es tanévre történő beiratkozás­sal kapc­so­lat­ban szeretnénk tájékoz­tat­ni Önöket a szülői felada­tokról, határidőkről.

Az elmúlt évek gyako­r­la­ta alapján idén is lehetőségük van az online ada­trögzítésre, majd az ezt követő szemé­lyes meg­je­lenéshez kötött beiratkozás­ra.

Az ada­tok online módon történő beküldési lehetőségének ide­je:
2023. április 5. 0:00 órától – 2023. április 21. 12:00 óráig

szemé­lyes beiratkozás nap­jai:
2023. április 20–21. (csütörtök és pén­tek), 08:00 órától — 18:00 óráig iskolánkban.
Cím: 9700 Szom­bat­he­ly, Berc­sényi Mik­lós utca 1.

A szemé­lyes beiratkozás napját megelőző idősza­k­ban java­soljuk az aláb­bi pon­tok­ba szedett ada­tok online beküldését, mert így az április 20–21-én lévő szemé­lyes ügy­in­tézés rend­kívül gyor­san és gördülékenyen való­sul­hat majd meg.

Szemé­lyes beiratkozás április 20-án és 21-én 08:00 órától — 18:00 óráig.

Kér­jük, szívesked­jenek az oldal­ra mel­lék­letként feltöltött tájékoz­tatókat, ismertetőket is elolvas­ni, miv­el sok fontos tudni­valót tar­tal­maz­nak, melyek segít­ségükre lehet­nek a beiratkozás folya­matában!

Köszön­jük, ha megtisztelik iskolánkat bizal­mukkal, és gyer­mekük általános iskolá­jaként a Szom­bat­he­lyi Berc­sényi Mik­lós Általános Iskolát választják. Bízunk benne, hogy zökkenő­mente­sen és sik­ere­sen tudják gyer­meküket beírat­ni a 2023/2024-es tanév első évfolyamára!

Ha a beiratkozás­sal kapc­so­lat­ban bár­miben a segít­ségére lehetünk, szívesen állunk ren­delkezésére az aláb­bi elérhetőségeink bárme­lyikén, valamint ugyanezen elérhetőségeinken szívesked­jenek előre időpon­tot egyeztet­ni szemé­lyes ügy­in­tézésükkel kapc­so­lat­ban.

  E‑mail: bercsenyi@bercsenyi.szombathely.hu

  Tele­fon: +36 20 293 8273

Tisztelet­tel: a Szom­bat­he­lyi Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la vezetősége

Az online beiratkozás az aláb­bi fontos lépések­ből áll:

1. lépés

Második lépésként az E‑KRÉTA hivat­a­los beiratkozási felületét kell meg­ny­it­ni, majd azután a “Beiratkozás általános iskolá­ba – BÁI” menüpont segít­ségév­el tudnak hivat­alosan jelen­tkezni iskolánk­ba.

A kitöltéshez az aláb­bi hivatkozá­son keresztül kaphat­nak segít­séget.


Segít­ség a kitöltéshez…

BEIRATKOZÁS

2. lépés

A Szom­bat­he­lyi Közn­evelési GAMESZ –mely az étkeztetést biz­tosít­ja– kérésének megfelelően kell kitöl­teniük és a tájékoz­tatóban talál­ható cím­re (elelmezes@gamesz.szombathely.hu) elküldeniük vagy a szemé­lyes beiratkozás alka­lmá­val magukkal hozniuk az aláb­bi nyomtatványt:

ÉTKEZTETÉS

Szemé­lyes beiratkozás április 20-án és 21-én 08:00 órától — 18:00 óráig.

Szük­séges doku­men­tumok:

A gyer­mek

- szemé­lyi iga­zolványa, ennek hiányában anyakönyvi kivona­ta

- lakcímkár­tyá­ja

- TAJ kár­tyá­ja

- E‑KRÉTA felületéről kiny­omta­tott, majd aláírt beiratkozási papír­jai

- a GAMESZ étkeztetés­sel kapc­so­latos papír­jai

- 5 éves orvosi és védőnői vizs­gálati lap­ja

A beiratkozási tájékoz­tató letöl­thető PDF for­má­tum­ban elérhető az aláb­bi ikon­ra kat­tint­va:

Iskolánk beiratkozási körzete

Balogh Gy. u., Barát­ság u., Berc­sényi M. u., Éhen Gyu­la tér, Gyu­rits A. u., Haj­nal u., Károlyi A. u., Kenyérvíz u., Kinizsi P. u., Kis u., Kisfaludy S. u. páros oldala: 28–74-ig és párat­lan oldala: 13–67-ig (Wes­selényi M. u. és Nádas­dy F. u. között), Mikes Kele­men u., Nádas­dy F. u. páros oldala: 2–24. és párat­lan oldala: 7–27. (Szent Már­ton u. és a Sze­lestey L. u. között), Nádor u., Nyár u., Ősz u., Pázmány P. krt., Szent Már­ton u., Széll K. u. páros oldala: 10–54. és párat­lan oldala: 17–51-ig (Wes­selényi u. és Éhen Gy. tér között), Szent Már­ton tér, Szőke­föl­di u., Tavasz u., Vasút u. páros oldala: 2–8. és párat­lan oldala: 1–7‑ig (Szent Már­ton u. és Éhen Gy. tér között), Vörös­mar­ty M. u.páros oldala: 2–32. és párat­lan oldala: 1–21-ig (Szent Már­ton u. és Sze­lestey L. u. között), Welther K. u. páros oldala: 2–14. és párat­lan oldal: 1–13-ig (Széll K. u. és Sze­lestey L. u. között).

Beiratkozáshoz szük­séges doku­men­tumok: