Iskolai dolgozatok és házi feladatok szabályai

Az otthoni felkészüléshez előírt írás­be­li és szó­be­li felada­tok meghatározása

A tananyag fel­dol­go­zásá­nak, az ismeretek gyara­pításá­nak, a készségek gyako­r­lásá­nak alapvető terepe az otthoni mun­ka. E pedagó­giai tevékenység a tanórán megadott házi felada­tok önál­lóan történő elkészítése révén való­sul meg.
A házi felada­tok leg­fontosabb funkciójá­nak tartjuk a tanórán fel­dol­go­zott tananyaghoz kapc­solódó gyako­r­lást (készség- és képességfe­jlesztés), valamint a tananyaghoz kapc­solódó ismeretek megszilárdítását.
A házi fela­dat for­máját tek­intve lehet szó­be­li vagy írás­be­li tevékenységet igénylő fela­dat, egyéb pro­duk­tum vagy gyűjtő­mun­ka. Az időtávot tek­intve tanóráról-tanórára vagy hossz­abb időtávra kijelölt fela­dat. Jel­legét tek­intve pedig kötelező vagy szor­gal­mi fela­dat. A napi tananyag meg­tan­ulása, a házi fela­dat megírása rend­sz­eres legyen, óráról órára történ­jen.
Az otthoni mun­ka rend­sz­eres ellenőrzése igen fontos szá­munkra, mert ez biz­tosít­ja azt, hogy a következő tanórán a tanár együtt tudjon dol­go­zni a tan­uló­val. Az ellenőrzés szóban vagy írás­ban történik. A felada­tok ellenőrzése egyes tan­tár­gyak esetében rend­sz­eres, míg másoknál csak szúrópróbasz­erű.
Az otthon­ra adott fela­dat a tanítási órán szá­mon kérhető és az ered­mény értékel­hető. Az írás­be­li felada­tok minősítése a tan­tár­gyak tan­ter­vében rögzített módon történik.

Az otthoni írás­be­li házi fela­dat kiadásá­nak kor­lá­tai

Az otthoni felada­tok meghatározásánál figyelem­be kell ven­nünk, hogy egy átla­gos képességű tan­uló képes legyen megfelel­ni az isko­lai elvárá­sok­nak oly módon, hogy két tanítási nap között pihenésre és kikapc­solódás­ra is legyen mód­ja.
Az írás­be­li és a szó­be­li házi felada­tok men­ny­iségét a tanórán elvégzett tananyaghoz igazítjuk.
A hossz­abb időtávra kijelölt felada­tok esetében is figyelem­be vesszük a tan­ulók napi ter­helésének mértékét, a felada­tok kiadásánál a bead­ási határidőt írás­ban rögzítjük.
A tan­ulókat (versenyre készülők, a tan­tár­gy iránt aktí­van érdek­lődők) egyéni választá­suk, kérésük alapján szor­gal­mi fela­dat­tal segí­thetjük, szá­mukra szor­gal­mi felada­tot java­sol­hatunk. A tan­ulók ered­ményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy- egy osztállyal csak ket­tő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dol­go­za­tot lehet írat­ni. A pedagó­gu­sok a felmérők időpon­tját előre beje­len­tik a tan­ulók­nak (ez alól legfel­jebb a röp­dol­go­za­tok képezhet­nek kivételt).
A házi felada­tok men­ny­iségét az osztá­lyfőnökök kísérik figyelem­mel, a prob­lémákat megbeszé­lik az osztály­ban tanítókkal, érin­tet­tekkel.
Az írás­be­li házi fela­dat minőségét, illetve elkészítésének sorozatos elmu­lasztását sza­k­tár­gyi érdem­jeg­gyel is értékel­hetjük.

Az írás­be­li beszá­moltatás for­mái

A tan­ulókkal az év ele­ji ismétlések után az elméleti tan­tár­gyak­ból szint­felmérő dol­go­za­tot írathatunk. A szint­felmérő dol­go­zat ered­ményét fel­ső tagoza­ton érdem­j­e­gy for­májában fejez­zük ki, és tek­in­tetbe vesszük a félévi, év végi osztá­lyzat kialakításánál.
A témazáró dol­go­zat megíratására egy tel­jes tanórát biz­tosí­tunk. A tan­ulók egyen­lete­sebb ter­helése érdekében a fel­ső tagoza­ton a témazáró dol­go­za­tok időpon­tját a sza­k­tanárok egyeztetik.
A kis­dol­go­za­tok, szó­dol­go­za­tok nem vesznek igénybe egy tel­jes tanórát, általában 10–20 perce­sek, bárme­lyik tanítási órán írathatók.

A tan­ulók tel­jesít­ményének értékelése

Az 1–2. évfolya­mon a tan­ulók fejlődését, tel­jesít­ményét szóban és írás­ban szöveg­e­sen, 3. évfolyam végétől osztá­lyzat­tal értékeljük.
Az 5–8. évfolya­mon a tan­ulók tanév közbeni tel­jesít­ményét érdem­jeg­gyel, félévkor és tanév végén — a tan­uló fejlődésének figyelem­be vételév­el — osztá­lyzat­tal értékeljük. Az érdem­j­e­gy vis­sza­jelző, infor­matív értékű, a tananyag rövid idő­e­gység alatt meg­tan­ul­ható részének elsajátítását minősíti. A tan­tár­gyi érdem­j­e­gyek megál­lapítása a sza­k­tanár joga és felelőssége.
A félévi osztá­lyzat meg­mu­tat­ja, hogy a tan­uló időarányosan milyen mérték­ben tett eleget a tan­ter­vi követelményeknek. A tanév végi osztá­lyzat azt tanúsít­ja, hogy a tan­uló az adott évfolyam tan­ter­vi követelményeit milyen mérték­ben tel­jesítette, megsz­erzett tudása ele­gendőe a mag­a­sabb évfolyam­ba lépésre. Az egyes tan­ulók ered­ményeit a nevelőtestület tanév végén áttek­in­ti, és a tovább­ha­l­adási lehetőségek figyelem­bevételév­el dönt a mag­a­sabb évfolyam­ba lépés­ről, illetve az SNI‑s tan­ulóknál tanévhossz­ab­bítás­ról. Ha az osztá­lyzat a tan­uló hátrányára eltér az érdem­j­e­gyek átlagától, és a nevelőtestület a pedagó­gus indokaival nem ért egyet, akkor a tanév végi osztá­lyza­tot a tan­uló javára módosíthat­ja.
A nevelők a tanév első óráján a tan­tár­gy követelményrend­szere mel­lett ismertetik a tan­ulókkal saját értékelési rend­sz­erüket, a hiányzá­sok és mulasztá­sok következményeit, a pótlási és javítási lehetőségeket.
Az egyes évfolyamokon belépő új tan­tár­gyak esetén ügyelünk arra, hogy több­ször történ­jen szó­be­li értékelés, szeptem­ber­ben csak ösztönző érdem­j­e­gyet adunk ugyanú­gy, ahogy ötödik évfolya­mon. Az alsó tagoza­tról történő átmenet megkön­nyítése nagy figyel­met igényel az ötödik­ben tanító pedagó­gu­sok­tól.
Nevelőtestületi elvárás, hogy a tan­ulók­nak három vagy több órás tan­tár­gy esetén legalább 4, két órás tan­tár­gy esetén legalább 3, egy órás tan­tár­gy esetén pedig legalább 2–3 jegy megsz­erzésének lehetőségét kell biz­tosí­tani egy félév során.

A felmérő és témazáró dol­go­za­tok értékelése az aláb­bi száza­lékok szerint történik (Pedagó­giai Pro­gram, 2017) :

100-91%=5
90-76%=4
75-51%=3
50-31%=2
30-0%=1″

„Az osztály­ban tanító tanároknak töreked­niük kell a diákok egyen­letes ter­helésére, ezért a dol­go­za­tok időpon­tját legalább egy hét­tel megírá­suk előtt jelezni kell a tan­ulók­nak. Napon­ta a tan­ulók legfel­jebb csak két dol­go­za­tot írhat­nak. Dol­go­zat­nak minősül min­den olyan írás­be­li szá­monkérés, ame­ly három vagy annál több óra anyagá­nak elsajátítását ellenőrzi. A dol­go­za­tot a tanár tíz munkanapon belül köte­les kijaví­tani, és ered­ményét ismertet­ni.” (Házirend, 2017-)