Alapítványról

A Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la 1997. decem­ber 8‑án hoz­ta létre a Moz­dulj Alapítványt.
A Vas Megyei Bíróság 1998. január 8‑án 3/1998. sorszám alatt vette nyil­ván­tartás­ba.

 • A bírósá­gi végzés szá­ma: Pk. 60.143/1997/2.
 • Az alapítvány neve: MOZDULJ Alapítvány
 • Székhe­lye: 9700 Szom­bat­he­ly, Berc­sényi u. 1.
 • Adószá­ma : 18887213–1‑18
 • Szám­laszá­ma: 72100251–11061906

Az alapítvány cél­ja:

 • az oktatás tech­nikai feltételeinek javítása
 • az isko­la szaba­didős pro­gram­jainak támo­gatása
 • tanulmányi‑, sport- és kul­turális versenyek, vetélkedők, pályáza­tok lebony­olítása
 • nehéz körülmények között élő jó tan­uló, jó sportoló diákok segítése
 • kiemelkedő tel­jesít­ményű tan­ulók jutal­mazása
 • inte­grál­tan okta­tott ép értelmű mozgásko­r­lá­to­zott, látás- és hal­lássérült tan­ulók segítés

Az alapítvány az osztá­lyok szülői közösségeinek támo­gatásából, pályáza­tok­ból és a szemé­lyi jövedele­madó 1%-ának fela­ján­lá­saiból gazdálkodik. Az alapítványi vagy­on kezelő­je tár­sadal­mi munkában az 5 személy­ből álló kuratóri­um, melynek 2 pedagó­gus és 3 szülő a tag­ja.

Az alapítvány évente ismétlődően támo­gat­ja:

 • az erdei iskolát, a gyer­mek­napot
 • az isko­la sporteszközeinek kar­ban­tartását és sport­sz­erek besz­erzését
 • a tan­ulók versenyeken való részvételét (sakk és darts diákolimpia, tanul­mányi versenyek, stb),
 • nyelvvizs­gákat
 • kul­turális pro­gramokat (szín­há­zlá­to­gatás, Zen­e­manó bér­let, oper­aelőadás, múzeumpedagó­giai előadá­sok, kul­turális seregszem­léken történő fel­lépések, stb)
 • jutalomkirán­dulást Büszkeségeinknek, akik a legtöb­bet tet­ték iskolánk hírnevének öreg­bítéséért

A Moz­dulj Alapítvány kuratóri­u­ma ezú­ton is kéri és köszöni a szülők, pedagó­gu­sok, támo­gatók fela­ján­lá­sait, ame­ly hoz­zájárulás a Szom­bat­he­lyi Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la nevelő-oktató munkájá­nak ered­ményei­hez.