Iskolatörténet

 • 1983. augusz­tus 29-én iskolánk Szom­bat­he­ly város cen­trumá­nak nyu­gati részén kezdte meg működését.
 • 1983. szeptem­ber 3‑án indult el a tanítás a 24 tan­ter­mes épület­ben. Az első évek­ben kialakí­tot­tuk a sza­k­tan­ter­mi rend­sz­ert. Az épület­ben a tágas aula, a könyvtár, vilá­gos zsi­bongó segíti a tan­ulók szaba­didős tevékenységének megsz­ervezését. A tor­naterem, a szabadtéri kosár­lab­da, kézi­l­ab­da és futópálya a test­mozgást jól szol­gál­ja. A gyerekek étkezését 600 ada­gos főzőkony­ha és étterem lát­ta el.
 • 1983–2003-ig iskolánk igaz­gató­ja Kopc­sándy Erzsé­bet volt.
 • 1983–89 között működött az uttörőc­sap­at.
 • 1985-ben az intézmény névadójá­nak Berc­sényi Mik­lóst válasz­tot­ta az isko­laközösség. Iskolánk bejáratához Tor­nai Endre András Berc­sényi Mik­lóst ábrá­zoló dom­bor­művét állí­tot­tuk.
 • Azó­ta hagy­ományként városi szin­tű történel­mi vetélkedőt szervezünk “Berc­sényi élete és kora” cím­mel.
 • Tanévenként Berc­sényi Emlék­plaket­tel jutal­maz­zuk a tan­ulók, a pedagó­gu­sok és a szülők körében a kiemelkedő tel­jesít­ményt, tanul­mányi és közössé­gi munkát.
 • 1986-ban mega­lakult a BDSE 110 tan­uló­val 7 sza­kc­so­port­tal. 1990-ben nevüket DSK-ra cserélték.
 • 1988–89-ben vezettük be a Csevegő rádiót, mely azó­ta is infor­mál­ja a tan­ulókat az alsós és nap­közis életről
 • 1991 őszétől a osztá­lyfőnö­ki óra anyagát felvál­tot­tuk a Lel­ki egészség­tan alter­natív pro­gram­mal.
 • 1991–92-es tanévtől a Pedagó­giai Intézet és az alkotó, Tol­nai Gyuláné felkérésére intézményünk a Tol­nai mód­sz­er bázi­siskolá­ja lett.
 • 1990 szeptem­berében és 1991 január­jában japán delegá­ció járt nálunk a Hani-Mária Alapítvány szervezésében a tol­nai mód­sz­er tanul­mány­ozása céljából.
 • 1992 szeptem­berében elkészült az isko­la énekkará­nak Euró­pai Gyer­mek­dalok című műsoros kazettá­ja.
 • 1994-ben az Önfe­jlesztő Iskolák Egyesületének tag­ja lett iskolánk.
 • Az 1998-as tanévtől kezdődően a ter­mészetismereti tan­tár­gy ismere­tanyagára építve Erdei Iskolát szervezünk a 3. és 5. évfolyam számára.
 • 1998-tól működik a Moz­dulj Alapítványunk, mely a tehet­séges tan­ulók sport- és tanul­mányi munkáját segíti és hoz­zájárul az isko­la eszközál­lományá­nak gyara­pításához.
 • 1998-ban az 1848 már­cius 15‑i for­radalom 150. évfor­dulójá­nak alka­lmából a Művelődési és Sportházban városi történel­mi vetélkedőt szerveztünk.
 • 2000-ben kiépítésre került számítástech­ni­ka hálózatunk. 15 éve tanítjuk a számítástech­nikát óraren­di keretben a tech­nikaóránkon belül cso­port­bon­tás­ban.
 • 2002–2003-as tanévtől az infor­mati­ka önál­ló tan­tár­gy.
 • 2001 szeptem­berétől Minősé­girányítási rend­sz­ert működtetünk.
 • 2001-ben Szom­bat­he­ly testvérvárosa, a dáni­ai Kold­ing diák­jai láto­gat­tak el hoz­zánk, melyet a 7–8. évfolyamo­saink a következő tanévben vis­zonoz­tak.
 • 2002/2003-as tanévben a Sulinet pro­gram keretében kapc­solód­tunk rá az inter­ne­tre.
 • 2003-ban kialakítás­ra került a második számítástech­ni­ka terem.
 • Ebben a tanévben ünne­pelte iskolánk fen­nál­lásá­nak 20. évfor­dulóját és búc­súz­tat­ta nyugdíj­ba vonuló igaz­gatóját, Kopc­sándy Erzsé­betet.
 • A jubileum alka­lmából került kiadás­ra az isko­la második évkönyve, meg­je­lent a Suli­fi­gyelő ünnepi szá­ma.
 • A jubileu­mi hét pro­gram­ja:
  • 2003. már­cius 12–13. Sza­k­tár­gyi délutánok
  • 2003. már­cius 14. Megem­lékezés az 1848/49-es for­radalom és szabad­ságharc 155. évfor­dulójáról Diák­gyűlés Beszél­getés volt tanítványainkkal
  • 2003. már­cius 17–18. Nyílt tanítási napok
  • 2003. már­cius 18. “Tanár és tanítvány” – tavaszi tár­lat meg­ny­itó­ja
  • 2003. már­cius 19. Berc­sényi Mik­lós és kora- városi történel­mi vetélkedő Megyei “Tol­nai” anyanyelvi verse­ny
  • 2003. már­cius 20. Gála a Művelődési és Sportházban, zás­zlóa­vatás
  • 2003. már­cius 21. Pedagó­giai tanác­skozás
 • 2003 szeptem­berében iskolánk ren­dezte a városi megem­lékező műsort II. Rákóczi Fer­enc születésének 300. évfor­duló­ja alka­lmából a Megyei Művelődési és Ifjúsá­gi Központ­ban.
 • 2003 őszén nyúj­tot­ta be iskolánk az “INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN” PHARE pro­gram keretében az ” Az esé­ly­e­gyen­lőség meg­valósítása az alap­sz­in­tű oktatás­ban, az inte­grált oktatás feltéte­linek megteremtése az ép értelmű mozgásko­r­lá­to­zott tan­ulók számára” című pályáza­tát, melynek cél­ja az volt, hogy az isko­la akadá­ly­mentesítésév­el lehetővé váljon Szom­bat­he­ly és kistérsége, illetve Vas megye ép értelmű, mozgássérült, tanköte­les korú, általános isko­lai tan­ulói­nak inte­grált oktatása, illetve, az oktatási infra­struk­túra korsz­erűsítése érdekében az Infor­má­ciós és Kom­mu­niká­ciós Tech­noló­gia (IKT) oktató-nevelő munkában való elter­jesztése, az isko­la tan­ulói számára az e‑tanulás feltételeinek biz­tosítása. A pályázat sik­er­ességéről 2004 májusában értesültünk: 50 mil­lió forin­tos támo­gatás­ban részesültünk. Az ünnepé­lyes átadás­ra 2005. decem­berében került sor.
 • A 2004/2005-ös tanévben felkészültünk az inte­grált oktatás bevezetésére. SZMJV Önko­r­mányza­tánál kezdeményeztük az isko­la Alapító Oki­ratá­nak módosítását.
 • Fel­vettük a kapc­so­la­tot a budapesti Mozgás­javító Általános Isko­la, Mód­sz­er­tani Intézmény és Diákot­thon­nal, akikkel közös pro­gramokat szerveztünk, pl.: isko­lalá­to­gatás tapasz­ta­lat­sz­erzés céljából, mód­sz­er­tani továb­bképzés, kiál­lítás ren­dezés.
 • Együttműködési megál­lapodást kötöt­tünk az Arany­híd Nevelési-Otatási Inte­grá­ciós Központ­tal és a Mozgássérül­tek Vas Megyei Egyesületév­el. A szülőket tájékoz­tat­tuk, szá­mukra előadá­sokat szerveztünk az inte­grált oktatás bevezetésév­el kapc­so­lat­ban.
 • Nagy gon­dot fordí­tot­tunk a tan­ulók felkészítésére is. Esé­ly egyen­lősé­gi diák­napot szerveztünk szá­mukra, az osztá­lyokat és a diákönko­r­mányzat tag­jait elvit­tük az Abil­i­ty Park­ba Budapestre.
 • 2005. április 7‑én úttörő kezdeményezés helyszíne volt iskolánk. A hagy­ományos Tavasz tár­lat keretében első ízben állí­tott itt ki a Mag­yar Alkotóművészek Orszá­gos Egyesülete vasi cso­port­ja. A kiál­lítást Dr. Ipkovich Györ­gy pol­gármester nyi­tot­ta meg. Iskolánk tan­ulói vers­sel, hangsz­er­szóló­val köszön­töt­ték a meg­ny­itón meg­je­len­teket. A kiál­lító művészek között voltak grafiku­sok, szo­brás­zok, keramiku­sok, fotóművészek, ötvösök.
 • 2005/2006-os tanévtől, nyertes pályázat révén, 3 éven át jogo­sult iskolánk az ÖKOISKOLA cím viselésére. Büszkék vagyunk erre, hiszen Vas megyében raj­tunk kívül, egy isko­la nyerte el ezt a címet.
 • Régi álma tel­jesült a berc­sényis diákok­nak, amikor 2005 szeptem­berében iskolánk “Moz­dulj” Alapítványá­nak ajándékaként – felavatás­ra került az épület elők­ertjében a Ját­szóház.
 • 2006/2007-es tanévben iskolánk hagy­ományteremtő szándékkal városi és városkörnyé­ki általános iskolák számára az aláb­bi vetélkedőket ren­dezte meg:
  • Nem bán­t­ja a szemét a szemét környezetvédel­mi vetélkedő
  • „Tisz­ta vizet a pohár­ba” vetélkedő a Víz világ­nap­ja alka­lmából
  • „Van képünk hoz­zá” – videó és film­művészeti pályázat
  • Berc­sényi – H Mul­ti­mé­dia infor­mati­ka verse­ny
 • Ezen versenyekhez csat­lakozik a 2007/2008-as tanévtől megren­dezésre kerülő Angol pro­jek­tkészítő verse­ny.
 • Iskolánk 2007-ben bekapc­soló­dott az Euró­pai Unió által meghird­e­tett „2007 az Esé­ly­e­gyen­lőség éve” mag­yarorszá­gi pro­gram­sorozat­ba. Ren­dezvényeinkkel az esé­ly­e­gyen­lőség megteremtésének fontosságára szerettük vol­na fel­hívni a figyel­met.
  Jelen­tősebb pro­gram­jaink voltak:
  • regionális szin­tű találkozó inte­grált oktatást foly­tató intézmények számára
  • bemu­tató órák a pedagó­gu­sok és az érdek­lődő szülők számára
  • „Esé­ly­e­gyen­lőség” cím­mel városi szin­tű rajz- és fotópá­lyázat általános iskolá­sok­nak
  • Esé­ly­e­gyen­lősé­gi Diák­nap
  • szaba­didős sport­dé­lután
  • a „Min­den­ki szín­háza” című pro­gram­sorozat keretében szín­há­zlá­to­gatás a zalaegersze­gi Hevesi Sán­dor Szín­ház­ba
 • Ebben a tanévben ünne­pelte iskolánk fen­nál­lásá­nak fen­nál­lásá­nak 25. és névfelvételének 20.évfordulóját.
 • A jubileu­mi hét pro­gram­ja:
  • Április 21.: “Mester és tanítványa” képzőművészeti kiál­lítás meg­ny­itó­ja
  • Április 22.: Névfelvételi emlékün­nep­ség, diák­nap a kuruc kor jegyében
  • Április 22.: Berc­sényi fal felavatása
   Berc­sényi és kora – városi történel­mi vetélkedő
  • Április 23.: Kuruc-labanc próbák
  • Április 25.: Gálamű­sor a Művelődési és Sportházban
 • Iskolánkban 2009. április 15-én került megren­dezésre az általános isko­lai igaz­gatók hagy­ományos találkozó­ja. A ren­dezvényen részt vet­tek az önko­r­mányzat képviselői, a nyugdí­jas és jelen­le­gi isko­laigaz­gatók. A jelen­lévőket Fok­iné Rácz Ilona igaz­gató nő , majd dr. Ipkovits Györ­gy Szom­bat­he­ly MJV pol­gármestere köszön­tötte. Ezt követően a iskolánk művészeti cso­port­jai adtak műsort. A ren­dezvény ebéd­del és beszél­getés­sel zárult.
 • Iskolánk sik­ere­sen szere­pelt a Tem­pus Köza­lapítvány által meghird­e­tett „Come­nius 2009” nemzetközi együttműködések pályáza­tán. Ennek keretében part­nereink let­tek Olas­zország és Por­tugália oktatási intézményeinek képviselői. A két évig tartó együttműködés során hat alka­lom­mal, mindig más-más helyszí­nen találkoz­nak az intézmények pedagó­gu­sai.
 • Sik­eres pályázat. A Tár­sadal­mi Infra­struk­túra Oper­atív Pro­gram Könyvtári szol­gál­tatá­sok össze­hang­olt infrastruktúra­fejlesztése – „Tudás­de­pó-Expressz” című TIOP‑1.2.3/09 /01 kód­számú sik­eres pályázat keretében, a kon­zor­ci­u­mi for­mában együttműködő Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la, a Kaniz­sai Dorottya Gim­náz­i­um és a Horváth Boldizsár Közgaz­dasá­gi és Infor­matikai Sza­kközépisko­la és Kol­légium az isko­lai könyvtárait 8 mil­lió Ft-os pályáza­ti összeg­ből fejleszti.
 • 2010–2011-es tanévben az inte­grá­ciós oktatás bevezetésének 5. évfor­duló­ja alka­lmából regionális kon­fer­en­ciát ren­deztünk. Ezen pro­gram keretében került sor többek között a Fejlesztő terem átadására is.
 • A Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la az Új Széchenyi Terv keretében az Euró­pai Uniótól a TÁMOP 3.17–11/2 2011–0422 révén hat­mil­lió forint támo­gatást kapott. A pályázat elsődleges cél­ja volt, hogy a ref­er­en­cia értékű működési és pedagó­giai gyako­r­lat­tal ren­delkező közok­tatási intézmények – intézményi fejlesztési ter­vük alapján – felkészül­jenek nevelési-oktatási gyako­r­latuk továb­badására, elter­jesztésére, megis­mertetésére, illetve ezzel segít­sék más közok­tatási intézmények értékelvű sza­k­mai fejlesztő tevékenységét.
 • A 2012–2013-as tanévben ünne­pelte iskolánk fen­nál­lásá­nak 30. és névfelvételének 25. évfor­dulóját.
????????????????????????????????????
 • A „mi iskolánk bajno­ka” pro­gram keretében az idei nyáron 800 ezer forint­ból megújult iskolánk tor­naterme. A kezdeményezést a Mag­yar Olimpiai Bizottság, a Mag­yar Diák­sport Szövet­ség és a Poli-Farbe fes­ték­gyár indí­tot­ta el. A megszépült tor­naterem Pars Krisztián kalapácsvető olimpiai bajnokunk nevét vette fel. Az avatóün­nep­sé­gen a névadó mel­lett részt vett Szom­bat­he­ly Megyei Jogú város pol­gármestere is. Dr. Puskás Tivadar köszön­tő beszédében kiemelte, hogy a mai gyerekeknek is fontosak a pél­daképek, és hogy büszke a város olimpikon­jára, aki méltó példát mutat a berc­sényis diákok­nak.
 • 2015-ben az isko­la elny­erte a „Minősített Ref­er­en­ci­ain­tézmény” címet. Az ezt tanúsító tábla szerint: Befo­gadó pedagó­giai gyakorlat/integrációs pedagó­giai pro­gram alka­lmazásában mintaadó intézmény, fela­dat-ellátási hely.
  A minősítés annak a 10 éves inte­grá­ciós nevelő – oktató munká­nak köszön­hető, mely a „berc­sényis” lét ma már meghatározó eleme, nem csak a nevelőtestület, de a gyer­mekek és szülők min­den­napi isko­lai tevékenységében.
 • Pihenős­zo­ba avatás
  Több éves előkészítés, hathatós képviselői segít­ség kel­lett ahhoz, hogy a pedagó­gu­sok elképzelé­sei alapján, első­sor­ban a nap­jaikat kerekesszék­ben töltő gyerekek örömére, az egyko­ri történelem szertár áta­lakításá­val elkészül­hessen ez a speciális hely­iség. Itt nyíl­hat lehetőség egy kis aktív pihenésre, a sérült vég­tagok kezelésére, masszázs­ra, fel­fris­sülésre. a szobában speciális pihenő- és masszázsá­gy, zuhanyzó áll a gyer­mekek és segítőik ren­delkezésére.
 • 2015–16. tanévtől SAKKPALOTA pro­gram indult iskolánkban. A logikus és kreatív gon­do­lkodást fejlesztő pro­gramot Pol­gár Judit, sakk világ­ba­jnok dol­go­z­ta ki 1–4. osztá­lyra.
 • 2016. októberében jótékonysá­gi kon­cert került megsz­ervezésre a Szom­bat­he­lyi Refor­má­tus gyülekezettel közös szervezés­ben, Bár­dossy Atti­la mozgássérült tan­ulónk javára.
 • 2016. decem­ber 6‑án Műfüves focipá­lyát avat­tunk.
 • Az Illés Akadémia és Szom­bat­he­ly Megyei Jogú Város Önko­r­mányza­ta segít­ségév­el készült el műfüves focipá­lyánk. Az avató ünnep­sé­gen sok híresség is részt vett: tor­nater­münk névadó­ja, az olimpia bajnok kalapácsvető Pars Krisztián, a 108-szoros váloga­tott kapus Kirá­ly Gábor, a 35 ‑szörös váloga­tott Hal­mosi Péter, a Hal­adás lab­darúgói­nak vezetőedző­je Mészö­ly Géza. Kocz­ka Tibor SzMJV alpol­gármesterének avató beszéde után barát­sá­gos mérkőzést ját­szott a Berc­sényi és a Hal­adás U10-es csap­a­ta.
 • 2017. júniusában Fok­iné Rácz Ilona iskolánk második igaz­gatónő­je nyugdíj­ba vonult, az új intézményvezető Beke Eszter.
 • 2017. szeptem­berében újrain­dul a tetők­er­ti melegház és a kertész sza­kkör
 • 2017 novem­ber — Már­ton napi csalá­di délelőtt
 • 2018. február 22-én megren­dezésre került az I. Paras­port­nap. A par­alimpia mot­tó­ja: „a lélek mozgás­ban”. Ha a lélek moz­dul, a szándék, akarat, elszántság, cél­tudatosság és az érzelem feltör, a testet mozgás­ra, cse­lekvésre kénysz­eríti. Ahhoz, hogy a lélek moz­duljon, megis­merés, tapasz­talás, megértés, befo­gadás, azono­sulás szük­séges. Ehhez a nagysz­erű pro­gramhoz csat­lako­zott intézményünk is. Lélek­moz­gatása test­n­evelés órákon és osztá­lyfőnö­ki órákon való­sult meg iskolánkban.
 • A 2017–2018-as tanévben ünne­pelte iskolánk fen­nál­lásá­nak 35. és névfelvételének 30. évfor­dulóját. 2018. április 9. és 12. között került megren­dezésre a jubileu­mi hét.
 • A jubileu­mi hét pro­gram­ja:
 • április  9. “Azok a nyol­cvanas évek”  retro-kiál­lítás meg­ny­itó­ja
 • április 10. Fogy­atékosság­gal az élet — érzékenyítő pro­gram látássérült embereket segítő sza­kem­berek és kutyusuk részvételév­el, délután a Nap­sug­ár Zenekar  kon­cert­je
 • április 11. Rend­hagyó órák egyko­ri diák­jainkkal (Dr. Mitre Zoltán, Szárnyas Móni­ka, Lóránth Kriszti­na, Végh Júlia, Kovács Gábor, dr. Simon Andrea, Kiss Balázs), majd a résztvevőkkel
 • „Amikor én berc­sényis voltam” cím­mel kerekasz­tal beszél­getés
 • április 12. Az alsó tagozatosok­nak retro dis­co és lim­bó verse­ny, a fel­sősöknek a Mag­yarország szeretlek mintájára Berc­sényi szeretlek vetélkedő, retro divatbe­mu­tató. Délután nyugdí­jas kol­légáink találkozó­ja
 • 2018. április 23–27. között első ízben csat­lakoz­tunk a Fen­ntarthatósá­gi témahéthez.
 • 2018. nyarán egy Euró­pai úniós pályázat nyomán megújult iskolánk, melynek során közel 100 mil­lió forint­ból a főépület és a tor­naterem is új hom­lokza­ti fes­tést kapott, kic­serélésre kerül­tek a meg­maradt régi faablakok, megújul­tak a tor­nater­mi öltözők és vizes blokkok, a folyosó új burko­la­tot kapott,  új hőszigetelt főbe­járati ajtó is beépítésre került. Az osztá­lyter­mek­ben fes­tés, lam­bériázás és sza­lag­par­ket­tázás volt. Közel 10 mil­lió forint érték­ben érkeztek eszközök is az intézménybe (lap­topok, pro­jek­torok, kamerák, szin­te­tizá­torok, pro­gramozható LEGO robotok, sport és játék­sz­erek többek közt). A kívül-belül felújí­tott isko­la átadó ünnep­ségére október­ben került sor, melyet jelen­létév­el megtisztelt Hende Csa­ba, a Par­la­ment alel­nöke, Puskás Tivadar, váro­sunk pol­gármestere, Fodor István, a Szom­bat­he­lyi Tankerületi Központ igaz­gató­ja és Kele­men Krisztián önko­r­mányza­ti képviselő.
 • 2018. júniusában az Orszá­gos Elsősegé­ly-ismereti Versenyen a Szen­drői Anna, Pados Jázmin, Zsol­nai Nóra 8.a osztá­lyos diákok­ból álló csap­at ezüst minősítést szerzett. Felkészítő tanár: Szen­drőiné Sipos Éva
 • 2018. szeptem­bertől a város­ban egyedülál­ló lehetőségként infor­mati­ka osztá­ly indult iskolánkban. Már első osztály­ban tan­ul­hatják a gyer­mekek az infor­mati­ka tan­tár­gy­at heti 1 órában és 1 sza­kköri foglalkozás keretében fel­menő rend­szer­ben, fokozatosan emelkedő óraszámokkal.
 • 2018. decem­berében hagy­ományteremtő cél­lal bevezettük a „Szeretet hónap” ren­dezvénysoroza­tot. Mot­tónk: „Van egy nagysz­erű dolog a vilá­gon, amiből minél töb­bet adsz, annál több marad neked, ez nem más, mint a szeretet!” Tan­ulóink hátrányos helyzetű gyer­mekek, csalá­dok, állat­men­hely számára gyűjtenek adományokat. Ünnepé­lyes keretek között adták át ajándékaikat!
 • 2019.április 10-én megren­dezésre került a jótékonysá­gi est a Bartók terem­ben. Cél­ja egy ját­szótér kialakításá­nak támo­gatása iskolánk udvarán. A fel­lépők diák­jaink, egyko­ri tanítványaink, tanáraink gyer­mekei voltak.
 • 2019. április 12-én a Zöldülj velünk pro­gram keretében a Szom­bat­he­lyi Távhős­zol­gál­tató Kft.-vel kötött együttműködés révén flash­mobon vet­tünk részt a Fő téren.
 • 2019. szeptem­berében iskolánk elny­erte a Boldog Isko­la címet.
 • A 48. Orszá­gos Elsősegé­lynyújtó Verse­ny 2019-ben Zalaegersze­gen iskolánk csap­a­ta EZÜST MINŐSÍTÉST szerzett. Felkészítő tanár Szen­drőiné Sipos Éva.
 • 2019. október 16-án került sor az isko­lak­ert ünnepé­lyes átadására.
 • 2020. már­cius 23. és 27. között első ízben csat­lakoz­tunk a Dig­itális témahéthez.
 • 2020. júniusában elkészült a Kaland­vár!