KEOP-2014–4.10.0/N/14–2014-0377 pályázat

A pro­jekt keretében meg­való­suló napelemes rend­sz­er telepítésének kivitelezési munkái a szom­bat­he­lyi Berc­sényi Mik­lós Általános Iskolában és a Váci Mihá­ly Általános Isko­la és Alap­fokú Művésze­tok­tatási Intézmény.

A Környezet és Ener­gia Oper­atív Pro­gram uniós társ­fi­nan­szírozás­sal működő támo­gatás, melynek keretében lehetőség nyí­lik megújuló ener­giafor­rá­sok, köztük napelem rend­sz­erek telepítésére. Ez a pályázat első­sor­ban a vil­lam­os ener­gia hálózat­ba vis­sza­ter­melő napelem rend­sz­erek kiépítését támo­gat­ja, az önko­r­mányza­tok és civ­il szervezetek intézményeiben. Szom­bat­he­ly Megyei Jogú Város egy sik­eres pályázat­nak köszön­hetően a Berc­sényi Mik­lós Általános Iskolában valósít­ja meg a napelem rend­sz­er kiépítését.

Pro­jekt címe: „Foto­voltaikus rend­sz­erek kialakítása Szom­bat­he­ly Város intézményein”

Pro­jekt azonosítószá­ma: KEOP‑4.10.0/N/14–2014-0377

Ked­vezményezett: Szom­bat­he­ly Megyei Jogú Város Önko­r­mányza­ta

Pro­jekt meg­valósítási helyszínei: Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la (9700 Szom­bat­he­ly, Berc­sényi Mik­lós u. 1.) és Váci Mihá­ly Általános Isko­la (9700 Szom­bat­he­ly, Váci Mihá­ly u. 11.)

Pro­jekt elszá­mol­ható költ­sége: (brut­tó) 37.350.966Ft

Támo­gatás mértéke: 100%

Pro­jekt meg­valósításá­nak kezdete: 2014.10.01.

Pro­jekt meg­valósításá­nak befe­jezése: 2015.09.30.

A pro­jekt az Euró­pai Unió Euró­pai Struk­turális és Beruházási Alapok támo­gatásából való­sul meg

A fejlesztést megelőző állapot

A fejlesztés utáni állapot

Záró sajtókö­zlemény