Étkezési nyilatkozat

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

  
Tisztelet­tel tájékoz­tatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2023/24. tanévben is a
szol­gál­tatást megelőzően, előzetes befizetés­sel való­sul meg.
Az étkezés igény­bevételéhez a mel­lékelt nyomtatványok pon­tos kitöltésére van szük­ség!
A nyi­latkoza­tok benyújtási határide­je: 2023. május 15.
Az étkezési díj befizetésénél az átu­talást részesítjük előny­ben, de a készpénzes fizetésre is
lehetőséget biz­tosí­tunk. A szeptem­ber havi díjat 2023. augusz­tus 23-án és augusz­tus 24-én,
illetve augusz­tus 28-án (PÓTFIZETÉS) 7:30–15:00 között lehet befizetni a Szom­bat­he­lyi
Közn­evelési GAMESZ Nádas­dy F. u. 4. szám alat­ti irodájában.
Amen­ny­iben a szeptem­beri térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg,
úgy a gyer­mek az isko­lai étkezést szeptem­ber 1‑től nem veheti igénybe.
Tájékoz­tatom, hogy a jelen­leg érvény­ben lévő általános isko­lai étkezési díjak az aláb­bi­ak:
NORMÁL étkezés a tan­ulók által fize­tendő (Ft/adag) :

  • ebéd 640 Ft/adag
  • tízórai 225 Ft/adag
  • uzson­na 225 Ft/adag

DIÉTÁS étkezés a tan­ulók által fize­tendő (Ft/adag):

  • ebéd 765 Ft/adag
  • tízórai 275 Ft/adag
  • uzson­na 275 Ft/adag


A diétás étkezést kizárólag sza­ko­r­vosi iga­zolás alapján lehet igénybe ven­ni, és csatol­ni kell az orvosi
iga­zolás máso­latát.
Az isko­lai étkezési díj befizetése a következő módokon lehet­séges:
 átu­talás­sal: a 10918001–00000129-17550024 számú bankszám­lára. Átu­talás esetén a
közlemény rovat­ba fel kell tün­tet­ni a tan­uló oktatási azonosító számát, nevét, osztá­lyát, és a
befizetett hónapot. Kér­jük, hogy egysz­erre csak egy havi, pon­tos összeg kerüljön átu­talás­ra,
több gyer­mek esetén külön-külön utalják az összeget.
 készpénzzel: havon­ta 2+1 alka­lom­mal előre közölt időpon­tok­ban a Szom­bat­he­lyi Közn­evelési
Gamesz Nádas­dy F. u. 4. szám alat­ti irodájában, illetve az Uni­Cred­it Bankban (Szom­bat­he­ly,
Kősze­gi u. 30–32.) a fen­ti szám­laszám­ra, közlemény­ben a tan­uló nevét, osztá­lyát
szívesked­jenek feltün­tet­ni.
Az átu­ta­landó össze­gről a befizetési határidőt megelőzően a www.szombathelyigamesz.hu hon­lapon
tájékoz­tatást adunk. A térítési díj összegéről e‑mailben értesítést kaphat­nak. Ehhez szük­ségünk van a
mel­lékelt nyi­latkoza­tok pon­tos kitöltésére, adataik megadására.
Az átu­talás időpon­t­ja a tár­gy­hót megelőző hónap 20-ig esedékes, kivéve a tanév kezde­tét megelőző
hónap, akkor augusz­tus 22.!!!
Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határide­jét — a gyer­mek
étkezésére tek­in­tet­tel — betar­tani szívesked­jék!
Az étkezés lemondása tárg­y­napot megelőző munkanapon 8:30 óráig lehet­séges. A lemondást a
06/20/503‑3995, vagy szemé­lye­sen a Szom­bat­he­ly, Nádas­dy F. u. 4. alat­ti irodában; vagy e‑mailben az
elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell beje­len­teni a gyer­mek neve, osztálya, intézménye és
lemon­dani kívánt nap­jainak meg­jelölésév­el. A lemondást ezeknek az ada­tok­nak megadásá­val, a
fel­sorolt lehetőségeken áll módunkban elfo­gad­ni! Az igény­bevett napi étkezések számá­nak
módosítását (pl. három­szori étkezés­ről egysz­eri étkezésre váltás) a tár­gy­hót követő hónap­tól tudjuk
figyelem­be ven­ni.
A 100% díjked­vezményre jogo­sult, ingye­ne­sen étkező tan­ulók hiányzása esetén is kér­jük az étkezés
lemondását, illetve vis­sza­je­len­tését a megadott tele­fon­szá­mon, vagy szemé­lye­sen!
A tan­uló hiányzása automatiku­san nem von­ja maga után az étkezés lemondását!

Szom­bat­he­lyi Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la

Tisztelet­tel tájékoz­tatom Önt, hogy az étkezés igény­bevétele térítési díjköte­les. A tan­ulók számára az
étkezés a térítési díj befizetésév­el kerül megren­delésre. Amen­ny­iben a szülő, illetve a tan­uló a díjat
nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetés­sel kapc­so­latosan prob­lémát nem jelez, az azt
jelen­ti, hogy az étkezést nem kíván­ja igénybe ven­ni.
Az étkezést fel­ső tagoza­ton ebéd­j­e­gy ellenében lehet igénybe ven­ni! Jegyet azok a tan­ulók kaphat­nak,
akik határidőre befizették a térítési díjat. Hiányzás, étkezés lemondás esetén az étkezési jegyet vis­sza
kell adni! Az alsó tagozatosok az iskolában, ill. a kony­hára lead­ott név­sor alapján vehetik igénybe az
étkezést.
Az intézmény­ben biz­tosí­tott étkezés térítési díjá­nak meg­fizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő)
köte­les az aláb­bi­ak figyelem­be vételév­el:
a) a rend­sz­eres gyer­mekvédel­mi ked­vezmény­ben részesülő, gyámhatóság által elren­delt nevelés­be
vétel esetén 1–8. évfolya­mon nap­pali rend­sz­erű isko­lai oktatás­ban részt vevő gyer­mek után az
intézményi térítési díj 100%-át,
b) három- vagy töb­b­gy­er­mekes csalá­doknál gyer­mekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
c) tartósan beteg, fogy­atékos gyer­mek vagy sajá­tos nevelési igényű tan­uló után az intézményi
térítési díj 50%-át ked­vezményként kell biz­tosí­tani.
A nor­matív ked­vezmény csak egy jogcí­men vehető igénybe.
             
Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amen­ny­iben gyer­meke 2023. őszétől 100%, illetve 50%-os
ked­vezményre lesz jogo­sult, legkésőbb az augusz­tusi étkezési térítési díj befizetésekor az étkezési
díjat szedő dol­go­zó részére a következő iga­zolást szívesked­jék benyúj­tani:
 rend­sz­eres gyer­mekvédel­mi támo­gatás­ra jogo­sult­ság esetén a határozat máso­latát;
 nevelés­be vett gyer­mek esetén az átmeneti gon­do­zást biz­tosító gyer­mekjóléti szol­gál­tató
vezetője/a gon­do­zási helyet biz­tosító intézmény vezető­je által aláírt iga­zolást;
 3 vagy több gyer­mekes család esetén ele­gendő a nyi­latkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés
b)-d) pon­t­ja és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szer­in­ti ingyenes vagy ked­vezményes
intézményi étkeztetés igény­bevételéhez);
 tartósan beteg, fogy­atékos vagy sajá­tos nevelési igényű gyer­mek esetén sza­ko­r­vosi
iga­zolást, illetve a sza­kértői és reha­bil­itá­ciós bizottság sza­kvéleményét.

Tisztelet­tel tájékoz­tatom Önt, hogy ezen iga­zolá­sokat nem kell min­den tanév ele­jén benyúj­ta­nia, ha
azok­ban foglal­tak nem vál­toz­tak és intézményváltás­ra sem került sor. Ebben az eset­ben írás­ban
nyi­latkozni kell arról, hogy a koráb­ban benyúj­tott doku­men­tumok tek­in­tetében időközben nem
következett be vál­tozás. A tanév folyamán az étkezésre később jelen­tkezetteknek a jelen­tkezéskor kell
kérni a ked­vezményt. A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyúj­tani az
iga­zolá­sokat, ellenkező eset­ben a 100% ‑os térítési díjat kell meg­fizetnie.
Fel­hívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amen­ny­iben a tanév során bár­mi­lyen vál­tozás
történik – pl.: isko­la-váltás, nor­matív ked­vezményre való jogosultság/megszűnés – az étkezési díjat
szedő dol­go­zó­nak 3 napon belül szívesked­jen jelezni.
Az étkezés­sel kapc­so­latos bővebb infor­má­ció, az Adatkezelési tájékoz­tató a
www.szombathelyigamesz.hu oldalon talál­ható. A nyi­latkoza­tok, iga­zolá­sok e‑mailben is
vis­sza­küld­hetők az elelmezes@gamesz.szombathely.hu cím­re.
Köszönöm együttműködését!
 
Szom­bat­he­ly, 2023. már­cius 31.
                                                                                 

Imréné Erényi Katal­in sk.
a Szom­bat­he­lyi Közn­evelési GAMESZ igaz­gató­ja