Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2021/22. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség! Nyilatkozatok benyújtási határideje: 2021. május 14.

Az étkezési díj befizetésénél az átutalást részesítjük előnyben, de a készpénzes fizetésre is lehetőséget biztosítunk. A szeptember havi díjat 2021. augusztus 23-án és 25-én, illetve augusztus 30-án (PÓTFIZETÉS) 7:30-15:00 óráig lehet befizetni a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Nádasdy F. u. 4. szám alatti irodájában.

Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg, úgy a gyermek az iskolai étkezést szeptember 1-től nem veheti igénybe.

Tájékoztatom, hogy a jelenleg érvényben lévő általános iskolai étkezési díjak az alábbiak:

NORMÁL étkezés a tanulók által fizetendő (Ft/adag)

 • ebéd: 415 Ft/adag
 • tízórai: 145 Ft/adag
 • uzsonna: 145 Ft/adag

DIÉTÁS étkezés a tanulók által fizetendő (Ft/adag)

 • ebéd: 495 Ft/adag
 • tízórai: 180 Ft/adag
 • uzsonna: 180 Ft/adag

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell az orvosi igazolás másolatát.

 Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:

 • átutalással: a 10918001-00000129-17550024 számú bankszámlára. Átutalás esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló oktatási azonosító számát, nevét, osztályát, és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget.
 • készpénzzel: havonta 2+1 alkalommal előre közölt időpontokban a Szombathelyi Köznevelési Gamesz Nádasdy F. u. 4. szám alatti irodájában, vagy az UniCredit Bankban (Szombathely, Kőszegi u. 30-32.) a fenti számlaszámra.

Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a www.szombathelyigamesz.hu honlapon tájékoztatást adunk. A térítési díj összegéről e-mailben értesítést kaphatnak. Ehhez szükségünk van a mellékelt nyilatkozatok pontos kitöltésére, adataik megadására.

Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 20-ig esedékes, kivéve a tanév kezdetét megelőző hónap, akkor augusztus 23.!!!

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermek étkezésére tekintettel – betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8:30 óráig lehetséges. A lemondást a  06/20/5033995 telefonszámon, vagy személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában; vagy e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya, intézménye és lemondani kívánt napjainak megjelölésével. A lemondást ezeknek az adatoknak megadásával, ill. a felsorolt lehetőségeken áll módunkban elfogadni! Az igénybevett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!

A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.

Az étkezést felső tagozaton ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat. Hiányzás, étkezés lemondás esetén az étkezési jegyet vissza kell adni!Az alsó tagozatosok az iskolában,  ill. a konyhára leadott névsor alapján vehetik igénybe az étkezést.

Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles az alábbiak figyelembe vételével:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, gyámhatóság által elrendelt nevelésbe   vétel esetén 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

c) tartósan beteg, fogyatékos gyermek vagy sajátos nevelési igényű tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

 A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2021. őszétől 100%, illetve 50%-os kedvezményre lesz jogosult, legkésőbb az augusztusi étkezési térítési díj befizetésekor az étkezési díjat szedő dolgozó részére a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:

 • rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;
 • nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolást;
 • 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez);
 • tartósan beteg, fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat nem kell minden tanév elején benyújtania, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.  A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnés – az étkezési díjat szedő dolgozónak  3 napon belül szíveskedjen jelezni.

Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ, az Adatkezelési tájékoztató a www.szombathelyigamesz.hu oldalon található. A nyilatkozatok, igazolások e-mailben is visszaküldhetők az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címre.

Köszönöm együttműködését!

Szombathely, 2021. április 7.

Imréné Erényi Katalin sk.
a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója

ÉTKEZÉSI NYILATKOZAT 2021-2022 – pdf

ÉTKEZÉSI NYILATKOZAT 2021-2022 – word