Járványügyi intézkedési terv

SZOMBATHELYI BERCSÉNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2021/2022. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Az általunk meghatáro­zott felada­tok ered­ményes végre­ha­jtása céljából, a Nemzeti Népegészségü­gyi Központ­tal és az Oper­atív Törz­zsel együttműködve, az aláb­bi intézkedési ter­vben foglal­tuk össze a szük­séges intézkedéseket. Jelen intézkedési terv (pro­tokoll) módosításig vagy vis­sza­vonásig marad érvény­ben, a módosítására a járványü­gyi helyzet alakulásától füg­gően, a tapasz­ta­la­tok figyelem­bevételév­el kerül sor. A módosítás­ról a tan­ulók és szüleik tájékoz­tatást kap­nak.

A pro­tokoll bevezetéséről és alka­lmazásáról az intézményvezető 2021. augusz­tus 30-án, a    Tanévny­itó érteke­zletet keretében, a COVID vírus meg­je­lenése esetén követendő kom­mu­niká­cióról és mag­a­tartás­ról  tájékoz­tatást tar­tott  a tan­testület részére.

Tanévkezdést megelőző intézkedések:

  • Azok­nak a tan­ulók­nak a tan­ulás­ban történő részvételének a kidol­go­zása, akik vírus­fer­tőzés szem­pon­tjából veszé­lyeztetett cso­port­ba tar­toz­nak, és hiányzá­sukat iga­zolt hiányzás­nak kell tek­in­teni.
  • A bejára­tokra kik­erül­tek a táblák, kézfer­tőtlenítőket helyeztünk el.
  • Megsz­erveztük az elsős tan­ulók beléptetését.
  • A rend­sz­ergaz­da a dig­itális eszközöket előkészítette, az inter­netkapc­so­la­tot ellenőrizte.
  • Az online plat­formok és az intézményi reg­isztrá­ciók kipróbálása megtörtént.
  •  A pedagó­gu­sok és a diákok körében az esetleges dig­itális oktatás­ra való előkészületek megtörtén­tek, az első évfolyamosok vonatkozásában pedig folya­mat­ban van.
  • A szülőket értesítet­tük az intézmény területére és az ottani tartózkodás­ra vonatkozó szabá­lyokról.
  • Gyer­mek vagy fel­nőtt meg­betegedésének gyanú­ja esetére az Oper­atív Törzs által aján­lott, egységes pro­tokollt követése szük­séges (men­tők, házior­vos, Tankerületi Központ, KK értesítése).

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Az intézmény­ben ala­pos, min­denre kiter­jedő fer­tőtlenítő takarítást elvégzésre került.. Az intézményvezető folyam­atosan  ellenőrizi a takarítá­sok végre­ha­jtását a kidol­go­zott terv szerint.

1.2 A fer­tőtlenítő nagy­takarítás elvégzése során figyelem­be vet­tük a Nemzeti Népegészségü­gyi Központ (a továb­bi­ak­ban: NNK) aján­lását.

1.3 A fer­tőtlenítő nagy­takarítás és a rend­sz­eres fer­tőtlenítő takarítás elvégzéséhez szük­séges tisztító- és fer­tőtlenítő szereket a fen­ntartó biz­tosít­ja. A kés­zletek nyil­ván­tartása és a ren­delések feladása az isko­latitkár fela­da­ta. Az Oper­atív Törzs a tanévkezdéshez szük­séges men­ny­iséget ren­delkezésre boc­sát­ja.

1.4 Az Oktatási Hivatal (a továb­bi­ak­ban: OH) hon­lapján Tanévny­itó 2021 című aloldalon az   aktuális infor­má­ciók mel­lett a járvány elleni védekezés­sel kapc­so­latos tájékoz­tatók, hírek felada­tok olvashatók. Ezeket az intézkedé­seinkben figyelebe vesszük, követjük és köz­zétesszük.

Cím: 1055 Budapest, Sza­lay utca 10–14., Tel: + 36 1 795 1200, Fax: + 36 1 795 0022 E‑mail: kozoktatas@emmi.gov.hu

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1 Intézményün­ket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyer­mek, tan­uló láto­gath­at­ja. Az oktatás­ban és nevelés­ben, csak egészséges és tünet­mentes dol­go­zó vesz részt. A szülőket tájékoz­tat­tuk arról, hogy amen­ny­iben gyer­meküknél tüneteket észlel­nek, a NNK aktuális eljárás­rend­je alapján gon­do­skod­janak orvosi vizs­gála­tról. A szülő köte­les az iskolát értesíteni, ha a gyer­meknél koron­avírus-gyanú vagy iga­zolt fer­tőzés van. A betegség felmerülő tüneteinek azonosítása a szülők felelőssége. Bárme­ly betegség tüneteinek észlelése esetén java­solt a gyer­meko­r­vos tele­fonon történő értesítése. Bárme­ly, akár eny­hébb COVID-19-cel kapc­so­latos tünet felmerül, a szülőnek fel kell ven­nie a kapc­so­la­tot a gyer­mek orvosá­val, és ha bebi­zonyosodik, hogy nem COVID 19 fer­tőzött, akkor is orvosi iga­zolás szük­séges arról, hogy vis­sza­térhet a közössé­gi térbe. Amen­ny­iben a gyer­meknél koron­avírus-gyanú vagy iga­zolt fer­tőzés áll fenn és nem láto­gath­at­ja az iskolát, a szülő köte­les még aznap értesíteni erről az intézményvezetőt; min­den más betegség esetén pedig az osztá­lyfőnököt a megadott kapc­so­lat­tartási fórumokon.

2.2 A járvány megelőzése céljából  a szülők különösen indokolt eset­ben és előre egyeztetett időpon­tok­ban léphet­nek be az isko­la területére.
A szülők a járvány ide­je alatt nem léphet­nek be az isko­la területére, különösen indokolt eset­ben előre egyeztet­ni kell az osztá­lyfőnökkel, tanító­val, tanár­ral.
A szülők az első tanítási napon gyer­mekük üzenő füzetében köz­lik, hogy mikor tudnak jön­ni a gyer­mekekért. A szülők felé továb­bi kérésünk, hogy a megadott időpon­thoz min­den eset­ben tart­sák magukat, mert a kol­légák esz­erint fogják kienged­ni a tan­ulókat.
A tan­ulók­nak min­den eset­ben a tanítási órák befe­jezését követően az osztály­ban utol­só órát tartó pedagó­gus egyesév­el enge­di ki a tan­ulókat, akiknek azon­nal el kell hag­y­niuk az isko­la épületét. Ez alól kivételt képeznek a sza­kkörre, tehet­ség­gon­do­zó foglalkozás­ra és felzárkóz­tató foglalkozásokra/napközibe járó tan­ulók és az órák után ebédelő tan­ulók, akiknek azon­ban az étkezés befe­jezése után és a foglalkozá­sok után el kell hal­adék­ta­lan­ul hag­y­niuk az iskolát.

2.3. A sza­k­tan­ter­mek­ben alko­ho­los kézfer­tőtlenítő / folyékony szap­pan kerül kihe­lyezésre.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1 Iskolánkat kizárólag egészséges, tünet­mentes gyer­mekek láto­gath­atják. A tan­ulók köte­le­sek szüleiket hal­adék­ta­lan­ul tájékoz­tat­ni a fer­tőzés gyanújá­nak és fen­nál­lásá­nak esetén. Fontos, hogy ismer­jék a koron­avírus-fer­tőzés tüneteit, ame­lyek közül a leg­gyako­ribb a láz, a fáradt­ság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelen­tkezhet izom­fáj­dalom, orrdugulás, orrfolyás, torok­fájás, has­menés, légszomj. Emel­lett az új koron­avírus-fer­tőzés egyik jel­legzetes tünete az íz- és a sza­glásérzékelés zavara, vagy elvesztése, ame­ly sok­szor az egyetlen tünet. Ha a fel­sorolt tünetek, akár csak eny­hébb mérték­ben is felmerül­nek, a tan­uló akkor is köte­les jelezni a szüleinek.
Az intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfer­tőtlenítőt biz­tosí­tunk.

3.2 A szo­ciális helységek­ben biz­tosítjuk a szap­panos kéz­mosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfer­tőtlenítési lehetőség szerint egészítünk ki, kéztör­lésre papírtör­lőket helyezünk ki.

3.3 Kiemelt figyel­met fordí­tunk az alapvető higiénés szabá­lyok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szap­panos kéz­mosási vagy alko­ho­los kézfer­tőtlenítési lehetőséget biz­tosí­tunk a szemé­lyes tisz­taság megőrzésére.

3.4 A szemé­lyi higié­nia alapvető szabályairól a tan­ulókat az osztá­lyfőnökök és a védőnő rés­zlete­sen, az adott korosztá­ly­nak megfelelő szin­ten tájékoz­tatják. A nevelők fel­hívják a figyel­met az úgy­n­evezett köhögési etiket­tre: papírzse­bkendő használa­ta köhögéskor, tüsszen­téskor, majd a használt zse­bkendő szemetes kuká­ba dobása és ala­pos kéz­mosás, eset­leg kézfer­tőtlenítés.

3.5 A köhögés­sel, tüsszen­tés­sel a külön­böző felületekre került vírus inak­tiválása érdekében foko­zot­tan ügyel­ni kell az intézmény tisz­taságára, a napi több­szöri fer­tőtlenítő takarítás (ter­mek­ben, folyosókon és a szo­ciális helységek­ben) elvégzésére. A fer­tőtlenítő takarítás során kiemelt figyel­met kell fordí­tani arra, hogy a kézzel gyakran érin­tett felületek (ilyenek a padok, asz­talok, székek, az ajtó‑, ablakkil­inc­sek, kor­lá­tok, vil­lany- és egyéb kapc­solók, infor­matikai eszközök (bil­len­tyűzet, mon­i­tor, egér, egér­pad, stb.), mos­dók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szer­rel fer­tőtlenítésére kerül­jenek.

3.6 A takarítást, fer­tőtlenítést úgy szevez­zük meg, hogy az a gyer­mekek, tan­ulók egészségét ne veszé­lyeztesse. A takarítást végző dol­go­zók részére a fel­használt szernek megfelelő védőeszköz biz­tosítása és azok viselése szük­séges.

3.7 Zárt tér­ben a kórokozók kon­cen­trá­ciójá­nak csökken­tése érdekében kiemelt figyel­met fordí­tunk a folyam­atos vagy rend­sz­eres, foko­zott inten­z­itású ter­mészetes szel­lőztetésre, mely vonatkozik min­den zárt térre, így a folyosókra, valamint a szo­ciális hely­iségekre is. A hely­iségek ablakát időjárás és környező for­ga­lom füg­gvényében lehetőség szerint nyit­va kell tar­tani. Az ablakokat kitárni csak fel­nőtt felü­gyeletév­el lehet. A szünetek­ben, bukó állapot­ban szabad csak szel­lőztet­ni. A tanórák közöt­ti szünetek­ben inten­zív szel­lőztetést kell végezni, melynek felelő­sei az osztá­lyok het­e­sei. 
A gyako­ri tanórai és nap­közbeni szel­lőztetések érdekében kér­jük, hogy a tan­ulók megfelelő öltözetben (réteges ruházat) érkezzenek.

3.8 Az intézmény­ben használt játékok és sporteszközök felületét rend­sz­ere­sen fer­tőtlenítjük.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 Foko­zot­tan ügyelünk az étkezés helyszínének tisz­taságára, a rend­sz­eres fer­tőtlenítésére.

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyel­met fordí­tunk a gyer­mekek ala­pos szap­panos kéz­mosására.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

5.1 Az isko­lai szűrővizs­gála­tok és az isko­la-egészségü­gyi ellátás során az egyéb egészségü­gyi ellátás­ra vonatkozó szabá­lyokat szük­séges betar­tani. Ennek megfelelően, amen­ny­iben az egészségü­gyi ellátás kor­lá­tozásá­nak elren­delésére nem kerül sor, a szűrővizs­gála­tokat, és egyéb felada­tokat maradék­ta­lan­ul el kell végezni.

5.2 A járványü­gyi készült­ség idősza­kában az isko­la-egészségü­gyi ellátás védőnői vonatkozás­ban az isko­la-egészségü­gyi ellátás­ról szóló 26/1997. (IX.3.) NM ren­delet 3. sz. mel­lék­lete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványü­gyi helyzetnek megfelelő eljárás­rend alapján történik, mely feltételezi a pedagó­gus, a védőnő, az isko­laor­vos és a tan­uló folyam­atos együttműködését.

5.3 A szemé­lyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizs­gála­tok, tisz­tasá­gi vizs­gála­tok, védőoltá­sok, védőnői fogadóóra – a felada­tok elvégzése a fen­ti járványü­gyi óvin­tézkedések (szemé­lyi higiéné, a használt eszközök fer­tőtlenítése, szel­lőztetés, zsú­folt­ság kerülése, maszkhasználat) figyelem­be vételév­el történik.  A megfelelő szervezés­sel (idő­be­li üte­mezés, pon­tos időpont megadásá­val) az eltérő osztá­lyok­ban tan­ulók közöt­ti találkozá­sok számát min­imális­ra kell csökken­teni.

5.4 Az egészségü­gyi ellátás során be kell tar­tani az infek­ciókon­troll szabá­lyokat (a koron­avírustól függetlenül is), különös tek­in­tet­tel az új koron­avírus járván­nyal kapc­so­lat­ban az NNK által kiadott, a járványü­gyi és infek­ciókon­troll szabá­lyokat tar­tal­mazó Eljárás­rend­ben rés­zletezett utasítá­sokat. A szűrővizs­gála­tok helyszínén (isko­laor­vosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati hely­iség, védőnői tanác­sadó) biz­tosí­tani kell a szap­panos kéz­mosás és a kézfer­tőtlenítés lehetőségét, gon­do­skod­ni kell a fer­tőtlenítősz­eres takarítás­ról és a gyako­ri szel­lőztetés­ről.

5.5 Amen­ny­iben az egészségü­gyi ellátás során a gyer­meknél fer­tőzés tünetei észlel­hetők, jelen tájékoz­tató „Teendők beteg szemé­ly esetén” pon­t­ja szer­in­ti intézkedések megtétele szük­séges, mely egyide­jű­leg kiegészí­tendő a vizs­gála­tok felfüggesztésév­el, a hely­iség és az eszközök fer­tőtlenítésév­el, és ala­pos szel­lőztetés­sel.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1 Annak a tan­uló­nak az isko­lai hiányzását, aki a vírus­fer­tőzés szem­pon­tjából veszé­lyeztetett cso­port­ba tar­tozik tartós betegsége (például szív-érrend­sz­eri meg­betegedések, cuko­r­betegség, légzősz­ervi meg­betegedések, rosszin­du­latú daganatos meg­betegedések, máj- és vese­betegségek) vagy például immun­szup­primált állapota miatt, erről orvosi iga­zolás­sal ren­delkezik, és azt bemu­tat­ja, esetleges hiányzását iga­zolt hiányzás­nak kell tek­in­teni. Iga­zolt hiányzás­nak tek­in­tendő továb­bá, ha a gyer­mek, a tan­uló hatósá­gi karan­tén­ba kerül a részére előírt karan­tén idősza­kára. Bárme­ly egyéb betegség esetén a tan­ulók csak a kezelőorvos/gyermekorvos által kiál­lí­tott hite­les iga­zolás bir­tokában láto­gath­atják ismét az intézményt.

6.2 Ezen idősza­k­ban a tan­uló az otthona elhagyása nélkül, a pedagó­gu­sokkal egyeztetett kapc­so­lat­tartási és szá­monkérési for­ma mel­lett részt vehet az oktatás­ban.

6.3 A gyer­mek, a tan­uló távol­maradásá­val kapc­so­latos vala­men­nyi szabá­ly a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közn­evelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren­delet­ben foglal­tak szerint érvényes, azok betartása szerint szük­séges eljárni.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

7.1 Amen­ny­iben egy gyer­meknél, pedagó­gus­nál, vagy egyéb dol­go­zónál fer­tőzés tünetei észlel­hetők, hal­adék­ta­lan­ul el kell őt különíteni, egyút­tal gyer­mek esetén értesíteni kell a szülőt, gond­viselőt.  
A szülők figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül ker­essék meg tele­fonon a gyer­mek háziorvosát/házi gyer­meko­r­vosát.
Azt követően az orvos utasítá­sainak alapján jár­janak el. Erről köte­le­sek az intézményt    tájékoz­tat­ni. Pedagó­gus vagy egyéb dol­go­zó esetén kötelező a házior­vost fel­hívni és utasítá­sai alapján eljárni. Erről a dol­go­zó köte­les értesíteni az intézményvezetőt.
Elkülönítésre az 1. emeleten, a folyosó végén talál­ható utol­só fejlesztő terem (TÜCSÖK) használ­ható.

7.2 A beteg gyer­mek felü­gyeletét ellátó szemé­lynek kesz­tyű és maszk használa­ta kötelező.

7.3 Amen­ny­iben felmerül a COVID-19 fer­tőzés gyanú­ja, tünetei (fontos, hogy megfelelő felkészült­séggel ren­delkező egészségü­gyi dol­go­zó kerüljön értesítésre. A házior­vos, házi gyer­meko­r­vos, illetve a kezelőor­vos jogo­sult a COVID-19 fer­tőzés gyanújára vonatkozóan nyi­latkozni. Amen­ny­iben fen­náll a gyanú, nekik köte­lességük az NNK által kiadott aktuális eljárás­rend­nek megfelelően ellát­ni a beteggel kapc­so­latos teendőket.

7.4 A gyer­mek az iskolá­ba – hason­lóan más meg­betegedésekhez – kizárólag orvosi iga­zolás­sal térhet vis­sza, melyet az intézmények el kell fogad­nia, azt saját hatáskör­ben nem bírál­hat­ja felül.

7.5 Amen­ny­iben krónikus betegséggel élő gyer­mek az új koron­avírus okoz­ta járványü­gyi helyzet miatt speciális eljárást, védel­met igényel, erről a kezelőor­vos­nak kell dön­te­nie, mely alapján a szük­séges intézkedéseket meg kell ten­ni.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

8.1 Annak érdekében, hogy szük­ség esetén min­den isko­la felkészült legyen a munkarend áta­lakítására, a nevelőtestület­nek folyam­atosan át kell dol­go­z­nia a saját pro­tokollját az aktuális járványü­gyi előírá­sok­nak megfelelően. Követjük az Oktatási Hivatal hon­lapján köz­zétételre kerülő mód­sz­er­tani aján­lást.

8.2 Az NNK — a területi népegészségü­gyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kor­mány­hi­vatal népegészségü­gyi fela­datkör­ben eljáró járási/kerületi hivata­la által elvégzett járványü­gyi vizs­gálat és kon­tak­tku­tatás ered­ménye alapján — az EMMI Közn­evelésért Felelős Államtitkárságát tájékoz­tat­ja azon közn­evelési intézmények, illetve fela­dat ellátási helyek ala­pa­datairól, ame­lyekről bebi­zonyosodik, hogy az intézmén­nyel jogvis­zony­ban álló tan­uló, pedagó­gus vagy egyéb szemé­ly teszt­je koron­avírus-poz­itív.

8.3 Az ada­tok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizs­gál­ja, hogy szükséges‑e elren­del­ni az intézmény­ben más munkaren­det. Az intézmény­ben a tan­ter­men kívüli, dig­itális munkarend bevezetéséről az Oper­atív Törzs dönt. Az intézmény a jogsz­abá­lyok alapján arra jogo­sult szervtől hal­adék­ta­lan­ul tájékoz­tatást kap a dön­tés­ről. Az átál­lást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy tér­jen vis­sza a nor­mál munkarend szer­in­ti oktatás foly­tatására. A továb­bi népegészségü­gyi dön­téseket az NNK és az érin­tett szervezetek hoz­zák meg és hajtják végre.

8.4 A tan­ter­men kívüli, dig­itális munkarend­ben a nevelés-oktatás, a tan­ulási folya­mat ellenőrzése és támo­gatása a pedagó­gu­sok és a tan­ulók online vagy más, szemé­lyes találkozást nem igénylő kapc­so­latában – első­sor­ban dig­itális eszközök alka­lmazásá­val – történik. A tan­ulók a tan­ter­men kívüli, dig­itális munkarend elren­delését követő nap­tól az iskolát oktatási cél­ból nem láto­gath­atják. Erre az ese­tre úgy készülünk fel, hogy az infor­matikus sza­k­tanárok szeptem­ber 1‑től felkészítik a tan­ulókat ezen eszközök és plat­formok használatára. Iskolánk vezetősége és a nevelőtestület határoza­ta alapján dönt ebben az eset­ben.

8.5 Amen­ny­iben egy nevelési-oktatási intézmény­ben átmeneti­leg elren­delésre kerül a tan­ter­men kívüli, dig­itális munkarend, a gyer­mek­felü­gyeletet az érin­tett intézmény­ben meg kell szervezni a szülők támo­gatása érdekében. Amen­ny­iben az intézmény­ben objek­tív okok­ból nem szervezhető meg a gyer­mek­felü­gyelet, arról a tankerületi központ gon­do­skodik.

8.6 A gyer­mek­felü­gyelet során a gyer­mekétkeztetési fela­dat ellátójá­nak vál­tozat­lanul biz­tosí­ta­nia kell a gyer­mekétkeztetést.

9. KOMMUNIKÁCIÓ

9.1 Az oktatás­sal kapc­so­latos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein követjük.  Intézményünk folyam­atosan tájékoz­tat­ja a szülőket az előre egyeztetett online kapc­so­lat­tartási felületeken.

Szom­bat­he­ly, 2021. szeptem­ber 01.