SZOMBATHELYI BERCSÉNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A környező országok besorolása azonban láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a köznevelési ágazatnak fel kell készülnie a védekezésre és a megelőzésre, továbbá ki kell dolgoznia olyan eljárásrendet, amely megfelelő támpontot nyújt ahhoz, hogy szükség esetén célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban támogathatók legyenek a veszélyeztetett intézmények. A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, az alábbi intézkedési tervben foglaltuk össze a szükséges intézkedéseket.
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról a tanulók és szüleik tájékoztatást kapnak.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.
2020. augusztus 31-én, a Tanévnyitó értekezletet keretében, a COVID vírus megjelenése esetén követendő kommunikációról és magatartásról történő tájékoztatás a tantestület részére megtörtént.

Tanévkezdést megelőző intézkedések:

 • Azoknak a tanulóknak a tanulásban történő részvételének a kidolgozása, akik vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak, és hiányzásukat igazolt hiányzásnak kell tekinteni. A rendszergazda a digitális eszközöket előkészítette, az internatkapcsolatot ellenőrizte, amennyiben internatkapcsolat nem áll a gyermek részére, akkor a pedagógus papír alapon juttatja el a gyermek részére a tananyagot.
 • A bejáratokat feltérképeztük, megdupláztuk, tájékoztató táblákat, kézfertőtlenítőt helyeztünk ki.
 • A szülőket értesítettük, hogy csak külön engedéllyel, maszkban léphetnek be az intézménybe és felhívtuk a figyelmüket arra, hogy a kommunikáció digitálisan történjen.
 • Megszerveztük az elsős tanulók beléptetését.
 • A riasztási és rendkívüli ügyeleti rendszert kialakítottuk. Az előkészített címlistákat, a vezetők, az orvosi és rendészeti szervek elérhetőségeit a pedagógusok és az intézmény dolgozói számára papír alapon és online is elérhetővé tettük.
 • A szülők és a diákok számára kidolgoztuk a betartandó óvintézkedéseket és online eljuttattuk a részükre.
 • A fertőtlenítő szerek, kézfertőtlenítő szerek (esetlegesen a maszkok, gumikesztyűk) rendelkezésre állásának mennyiségét heti szinten dokumentáljuk és jelentjük a fenntartó felé, valamint erről, heti szinten naplót vezetünk.
 • Az intézmény szabadon lévő, udvari területei felosztásra kerültek, meghatároztuk a gyerekek beosztását a szünetekben történő levegőztetés esetére.
 • Az épületen belüli mozgáshoz ellenőrző és fertőtlenítő pontokat hoztunk (Az épületen belül történő mozgást a pedagógusok folyamatosan ellenőrzik – folyamatos ügyeletet biztosítunk.)
 • Óratervezés során figyelembe vettük az intézmény adta lehetőségeket, amelyek biztosítják a megfelelő távolságtartást és a közösségi terekben a tanulók csoportosulásának kialakulását A terembeosztás elkészítésekor lehetőség szerint kerüljük az osztályok/csoportok közti teremcseréket.
 • Az online platformok és az intézményi regisztrációk elindítása megtörtént.
 • A pedagógusok és a diákok körében az esetleges digitális oktatásra való előkészületek megtörténtek, az első évfolyamosok vonatkozásában pedig folyamatban van.
 • A tanulók étkeztetését megszerveztük (az étkezőcsoportok csúsztatott időbeosztását elkészítettük, jelzőcsíkok felragasztása, berendezés biztonságos elrendezése) Az iskolával jogviszonyban nem lévő személyek elkülönítéséről gondoskodtunk az étkeztetési szolgáltatás során.
 • Az ügyeleti igényeket felmértük és az igényekhez igazodó ügyeleti rendszert kialakítottuk.
 • Gyermek vagy felnőtt megbetegedésének gyanúja esetére az Operatív Törzs által ajánlott, egységes protokollt követése szükséges (mentők, háziorvos, Tankerületi Központ, KK értesítése).

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézményvezető ellenőrizi a takarítások végrehajtását a kidolgozott terv szerint.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó biztosítja. A készletek nyilvántartása és a rendelések feladása a Némethné Horváth Eszter iskolatitkár feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

1.4 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 című aloldalon az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók, hírek feladatok olvashatók. Ezeket az intézkedéseinkben figyelembe vesszük, követjük és közzétesszük.
Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10–14., Tel: + 36 1 795 1200, Fax: + 36 1 795 0022 E-mail: kozoktatas@emmi.gov.hu

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feladó határozatot szükséges bemutatni. A betegség felmerülő tüneteinek azonosítása a szülők felelőssége. Amennyiben a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn és nem látogathatja az iskolát, a szülő köteles még aznap értesíteni erről az intézményvezetőt; minden más betegség esetén pedig az osztályfőnököt a megadott kapcsolattartási fórumokon.

2.2 Minden szükséges intézkedést meg kell tennünk az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Intézményünk az alábbi intézkedéseket hozta: A tanulók csak testhőmérsékletük mérése után léphetnek az intézmény területére. 7:00-7:30 között csak indokolt esetben, írásban benyújtott szülői kérésre az intézményvezető engedélyével érkezhetnek tanulók. Az aulában várakozhatnak, az alsós tanulóknak a maszk viselése erősen ajánlott, a felsős tanulóknak kötelező, a biztonságos távolság tartása mindenki számára kötelező. Az ügyeletben lévő tanulók a 1,5 m távolságra, lefertőtlenített székeken foglalnak helyet. Felmenetel a tantermekbe osztályonként, a fő ügyeletes irányításával történik. Tanulóink 7:45-ig érkeznek intézményünkbe. Az iskola épületében az osztálytermeken kívül a maszk viselése az alsósoknak erősen ajánlott, a felsősöknek kötelező. A 7:30 után érkezők azonnal bemennek az osztálytermeikbe. 7:30-kor az ügyeletben lévő tanulókat az ügyeletes tanárok sorakoztatják, az előírt távolság betartatásával. A tanulók ezt követően a tanítás megkezdéséig nem tartózkodhatnak a folyosón. Az alsós tanulók kezdik meg a felvonulást az osztálytermeikhez közelebb eső lépcsőházon keresztül, majd a felsős tanulók indulnak fel ennek megfelelően. A tanulók által viselt szájmaszkról, annak cseréjéről, annak fertőtlenítéséről a szülők gondoskodnak. A szülők a járvány ideje alatt nem léphetnek be az iskola területére, különösen indokolt esetben előre egyeztetni kell az osztályfőnökkel, tanítóval, tanárral. A maszk viselése számukra kötelező. 15:30-tól a szülők az iskola épülete előtt várják a gyermekeket. Az alsó tagozatos csoportokat a nevelők 5 perces szakaszokban viszik ki, kérjük a szülőket, hogy a várakozás közben is tartsák be a javasolt 1,5 méteres szociális távolságot. 16:00-16:30 között az ügyeletet az aulában látjuk el. A szülők az első tanítási napon gyermekük üzenő füzetében közlik, hogy mikor tudnak jönni a gyermekekért. A szülők felé további kérésünk, hogy a megadott időponthoz minden esetben tartsák magukat, mert a kollégák eszerint fogják kiengedni a tanulókat. A tanulóknak minden esetben a tanítási órák befejezését követően az osztályban utolsó órát tartó pedagógus egyesével engedi ki a tanulókat, akiknek azonnal el kell hagyniuk az iskola épületét. Ez alól kivételt képeznek a szakkörre, tehetséggondozó foglalkozásra és felzárkóztató foglalkozásokra/napközibe járó tanulók és az órák után ebédelő tanulók, akiknek azonban az étkezés befejezése után és a foglalkozások után el kell haladéktalanul hagyniuk az iskolát.

2.3. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Felső tagozatos tanulóink számára javasoljuk a tantermen belüli maszk viselését.

2.4. A közösségi terekben (folyosó, aula, könyvtár, öltözők, mosdók) egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A közösségi tereken alsós tanulóknak a maszk viselése erősen ajánlott. A közösségi tereken, a felsős tanulóknak az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Tanulóink a tanórák közötti szünetekben tantermeikben maradnak, kivéve, ha tanórájuk szaktantermet igényel.

2.5 A csengetési rend változatlan, a nagyszünetben a felsős tanulók nem mennek ki az udvarra. Az alsósok külön-külön területen tartózkodnak (1. évfolyam a nagyszünetben nem megy az udvarra, hanem rugalmas időbeosztásban végzik a levegőztetést; 2.a – műfüves pálya ebédlő felöli oldala; 2.b – másik térfél.; 3.a – kosárlabdapálya iskolaépületéhez közeli oldala; 3.b – másik térfél; 4. a térkővel fedett rész konyha felöli oldala; 4.b térkővel fedett rész másik fele). Az alsós évfolyamokat a 3. órát tartó pedagógus csengetéskor kikíséri a kijelölt területre.

2.6 A tanítási órákon az osztályok a saját tantermeikben tartózkodnak. Esetleges osztályváltások során a használt tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Ennek ellenőrzését a tanórát tartó tanár végzi. Informatika terem használata előtt kézfertőtlenítés, az órán pedig szájmaszk használata kötelező. A tanulók az interaktív táblához kézzel nem nyúlhatnak. Az eszközök fertőtlenítése a szaktanár feladata. Óraközi szünetekben, a „vándorló” csoportok, csak jelzőcsengetéskor indulhatnak el, szükség esetén kint, a terem előtt várakoznak, a fertőtlenítés befejezéséig.

2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

2.8 A testnevelésórák előtt és után a fiúk saját osztálytermükben, míg a lányok a testnevelés öltözőkben öltöznek át. A mosdókban csak annyi tanuló tartózkodhat, ahányan biztonságosan igénybe tudják azt venni. Az ajánlott biztonsági távolság és megengedett létszám betartásának felelősei az ügyeletes tanítók, tanárok, pedagógiai asszisztensek és a takarítók.

2.9 A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között. A szaktantermekben alkoholos kézfertőtlenítő / folyékony szappan kerül kihelyezésre. A tanórák közötti szünetben a szaktanárok a takarítást végző személyzet segítségével fertőtlenítik a használt eszközöket.

2.10 Az iskolai rendezvények szervezésére nem kerülhet sor. Az ünnepségeket az osztálytermekben tartjuk meg videók, iskolarádió segítségével.

2.11. Az első félévben kirándulásokat nem szervezünk, a második félévben az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi úticéllal megvalósíthatók. A járványügyi helyzet alakulását figyelembe véve, rugalmasan fogunk döntést hozni.

2.12 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket nem szervezzük meg. A szülőket a Kréta és egyéb online felületeken tájékoztatjuk.

2.13. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet értelmében intézményünk területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón. Intézményünkbe a szülők belépése átmenetileg nem lehetséges.

2.14. Az őszi úszásoktatást átmenetileg fel kell függesztenünk. A járványügyi helyzet alakulását figyelembe véve rugalmasan fogunk döntést hozni arról, hogy tavasszal valósuljon meg vagy későbbi évfolyamokra ütemezzük át.

2.15. Intézményünkben a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1 Iskolánkat kizárólag egészséges, tünetmentes gyermekek látogathatják. A tanulók kötelesek szüleiket haladéktalanul tájékoztatni a fertőzés gyanújának és fennállásának esetén. Fontos, hogy ismerjék a koronavírus-fertőzés tüneteit, amelyek közül a leggyakoribb a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha a felsorolt tünetek, akár csak enyhébb mértékben is felmerülnek, a tanuló akkor is köteles jelezni a szüleinek. Az intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata kötelező. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). Iskolánk kialakítása, belső terek mérete miatt a tanulóink csak orrot és szájat eltakaró maszkot viselve léphetnek be az intézmény területére. Hozzátartozók a rendelet visszavonásáig nem léphetnek be az iskolába, különösen indokolt esetben előre egyeztetett időpontban.

3.2. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet értelmében intézményünkben 2020.10.1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében a foglalkoztatott csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 ℃). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

3.3. Intézményünkben négy mérési pontot alakítottunk ki annak érdekében, hogy a testhőmérséklet-mérés zökkenőmentes legyen, és ne alakuljon ki torlódás. A főbejárat 2 ajtaján jönnek be az alsósok (1. és 3. évfolyam a Bercsényi szoborhoz közelebbin, a 2. és 4. évfolyam a másik ajtón). Az udvar felől érkeznek a felsős tanulók (az 5. és 6. évfolyam a konyha felőli ajtón, a 7. és 8. évfolyam a másik oldalon.) Ezek a terek megfelelő méretűek, jól szellőztethetőek, a zsúfoltság elkerülhető. A testhőmérséklet-mérés időtartama: 7:00 – 7:30- ig összesen 40 tanuló tartózkodhat az intézményben, az előzetes írásbeli kérelmek alapján. A névsor a bejárati ajtókon ki van függesztve. Az intézmény további tanulóinak, gyermekeinek mérése 7:30-7:55-ig valósul meg. A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók végzik. A később érkező kollégák saját maguk mérik a hőmérsékletüket a bejáratnál lévő középső kis helyiségben, mely az aulából nyílik. Mérés nélkül az intézménybe lépni tilos!

3.4. A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki. A közös textil törölköző használata tilos. A saját tisztasági csomaggal rendelkező tanulók csak a saját törölközőjüket használhatják.

3.5. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosási vagy alkoholos fertőtlenítési lehetőséget biztosítunk a személyes tisztaság megőrzésére.

3.6. A személyi higiénia alapvető szabályairól a tanulókat az osztályfőnökök és a védőnő részletesen az adott korosztálynak megfelelő szinten tájékoztatja/tájékoztatják. A nevelők felhívják a figyelmet az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. A gyerekek kötelezően, egy alapvető higiénés csomaggal érkeznek iskolába, amely tartalmaz egy maszkot, kézfertőtlenítő szert, kendőt vagy szappant, illetve eldobható papírtörlőt, papírzsebkendőt.

3.7. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktivitása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, folyosókon és a szociális helyiségben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany-és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

3.8. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

3.9. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Az ablakokat kitárni csak felnőtt felügyeletével lehet. Szünetekben bukó állapotban szabad szellőztetni. A tanórák közötti szünetekben intenzív szellőztetést kell végezni, melynek felelősei az osztályok hetesei. A gyakori tanórai és napközbeni szellőztetések érdekében kérjük, hogy a tanulók megfelelő öltözetben (réteges ruházat) érkezzenek.

3.10. Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NKK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.11. Az intézményben használt játékok és sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére, oly módon, hogy az 1-6. évfolyamosok ezt az osztálytermükben, a 7-8. évfolyamosok pedig az ebédlőben végzik. Tanulóink csak kézfertőtlenítés után léphetnek be az ebédlő területére, ennek elősegítésére alkoholos kézfertőtlenítő szert / folyékony szappant helyezünk el az ebédlői mosdóknál.

4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok és csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Ennek érdekében a meghatározott 1,5 méteres távolságonként a padlón figyelemfelkeltő szabályozó jelzések kerültek elhelyezésre. Az ebédlői asztalok a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően átrendezésre kerültek. Az alsó tagozatban rugalmas órakezdés kerül bevezetésre az étkezés biztonságos lebonyolítása céljából. A felső tagozaton két teljes értékű ebédszünetet tudunk biztosítani a tanulóknak. Az eddig megszokottól eltérően az alsó tagozatos tanulók a tízórait a tantermükben fogyasztják el. Az ebédlői tartózkodás alatt a gyerekek és a felnőttek esetében kötelező a biztonságos védőtávolság betartása, betartatása a 1,5 méterenként elhelyezett székek elfoglalásával.

4.4 Az étteremben az evőeszközöket a tálcán kapják az étellel együtt a tanulók. A tanár/tanító által kijelölt asztalhoz ülhetnek a tanulók.

4.5. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72 ℃-os maghőmérséklet, vagy az étel minden pontján legalább 75 ℃-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.

4.6. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök, szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.

4.7. Az étkezést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

4.8. Intézményünkben az éttermi étkeztetés szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti. A hangsúlyt a térbeni elkülönítésre, osztályok egymástól való elkülönítésére helyezzük.

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1 Amennyiben a tanuló külföldről érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt laboratóriumokban lehet elvégeztetni. Az általános szabályoknak megfelelően a karantén nem kerül elrendelésre 2 db negatív PCR-teszt eredménye esetén. A szülők kötelesek tájékoztatni ezekről az intézmény vezetőjét nyilatkozat és igazolások formájában.

5.2. A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy megítélés alá eső külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esik, vagyis az országba való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt is, aki magyar állampolgár családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik, továbbá aki az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából ingázó tanuló.

6. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

6.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

6.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

6.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát minimálisra kell csökkenteni.

6.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

6.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

7.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Bármely egyéb betegség esetén a tanulók csak a kezelőorvos/gyermekorvos által kiállított hiteles igazolás birtokában látogathatják ismét az intézményt.

7.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

7.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

8.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén a szülőt/ gondviselőt is értesíteni kell. A szülők figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/ házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. Erről kötelesek az intézményt tájékoztatni. Pedagógus vagy egyéb dolgozó esetén kötelező a háziorvost felhívni és utasításai alapján eljárni. Erről a dolgozó köteles értesíteni az intézményvezetőt. Elkülönítésre az 1. emeleten, a folyosó végén található utolsó fejlesztő terem (TÜCSÖK) használható.

8.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

8.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, tünetei (fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

8.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 8.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

9. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

9.1. Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Követjük az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.

9.2. A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát, valamint tankerületi intézmény esetén a tankerületet, minden egyéb köznevelési intézmény esetén, a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások Minisztériumát haladéktalanul tájékoztatni kell.

9.3. Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

9.4. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

9.5. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézményjelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

9.6. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. Erre az esetre úgy készülünk fel, hogy az informatikus szaktanárok szeptember 1-jétől felkészítik a tanulókat ezen eszközök és platformok használatára. Iskolánk vezetősége és a nevelőtestület határozata alapján dönt ebben az esetben.

9.7. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.

9.8. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

10. KOMMUNIKÁCIÓ

10.1 Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. Intézményünk folyamatosan tájékoztatja a szülőket az előre egyeztetett online kapcsolattartási felületeken.