Etika, Hit- és erkölcstan

A nemzeti közn­evelés­ről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI ren­delet ren­delkezé­seinek alapján az álla­mi fen­ntartású általános iskolák min­den évfolyamán kötelező a tan­ulók számára az eti­ka és a helyette választható hit-és erkölc­stan tanítás.

A törvényi előírá­sok értelmében a szülő írás­ban nyi­latkozhat, hogy gyer­meke etikaok­tatás­ban, vagy hit- és erkölc­stan oktatás­ban kíván‑e részt ven­ni. A szülői nyi­latkozat­tételek időpon­t­ja a leendő 1. osztá­lyos tan­ulók szüleinek az általános isko­lai beiratkozás időpon­t­ja. Amen­ny­iben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az eti­ka, vagy a hit-és erkölc­stan tan­tár­gy választását módosí­tani kíván­ja, azt az aktuális tanévben május 20-ig írás­ban kell közöl­nie.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közn­evelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI ren­delet 182/A § (1) bekezdése értelmében már­cius 1. és már­cius 14. között az álla­mi fen­ntartású általános iskolák­ban lehetővé kell ten­ni az egy­házi jogi szemé­lyek írás­ban meghatáro­zott képviselőinek, hogy tályékoz­tatást adhas­sanak az iskolá­nak, az iskolá­val tan­ulói jogvis­zony­ban álló tan­ulók­nak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölc­stanok­tatást milyen módon szervezik meg.
A szemé­lyes tájékoz­tató helyett online anyag került fel az isko­la hon­lapjára.

A 2023/2024-es tanévre több egy­ház is jelezte, hogy megsz­ervezi iskolánkban a hit- és erkölc­stan oktatását:

Kato­likus Egy­ház

Képviselő: Baranyáné Nagy Gabriel­la — baranyanegabriella@gmail.com

https://szombathely.katadmin.hu/katolikushittan


Refor­má­tus Egy­ház

Képviselő: Sza­kál Dénes – szakaldenes@gmail.comű

Szom­bat­he­lyi Refor­má­tus Egy­házközség
9700 Szom­bat­he­ly Károlyi Gáspár tér 7.
Lelkipász­tor: Jakab Bálint
Kapc­so­lat­tartó: Sza­kál Dénes


Hit Gyülekezete

Képviselő: Rába Kriszti­na — rkrisztina.hitoktatas@gmail.com — 06704263655


Kapc­solódó doku­men­tumok: