Az iskolai könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1. A könyvtárhasználók köre Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, aktív és nyugdíjas nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 2. A könyvtárhasználat feltételei Könyvtárunk a fent ellátott alap- és kiegészítő feladatit, szolgáltatásait a körülményeknek és a meglévő feltételeknek megfelelően igyekszik megoldani. Nyitva tartási időben áll a könyvtárhasználók rendelkezésére. Az olvasói jogviszony a beiratkozással jön létre. Kölcsönözni azonban csak kölcsönzési időben lehet. Tanév végén a diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári szünidőre történő kölcsönzés csak indokolt esetben lehetséges. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek függvényében változik. A könyvtárhasználók a Könyvtárhasználati szabályzatban megfogalmazott szabályok betartásával vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Az alsó tagozatos tanulócsoportok a tanév elején megbeszélt időpontban csoportosan használhatják a könyvtárat. Ezen kívül a könyvtárat a könyvtárossal történő egyeztetés alapján szakórák, egyéb foglalkozások megtartására, rendezvények, versenyek, vetélkedők, stb. megrendezésére lehet használni. összesen 30 olvasó számára van lehetőség a helyben használatra. A könyvtár technikai felszereltsége jó, rendelkezésre áll összesen 11 olvasói számítógép, és egy olvasógép a gyengén látó olvasók számára. A mozgáskorlátozott tanulóknak négy számítógép áll rendelkezésükre, melyek állítható magasságú asztalokon vannak elhelyezve, és speciális szék is tartozik hozzájuk. A könyvtáros munkáját egy külön számítógép segíti. Szikla program használata megfelelő technikai hátteret biztosít az állomány feltártságához. Az Internet kapcsolat kialakítása a tájékoztató munkát könnyíti meg. Ezen kívül a technikai felszerelés része még: televízió, videó, rádióval, CD lejátszóval felszerelt magnó, fénymásoló, fényképezőgép, szkenner, laptop, projektor, nagyméretű vetítővászon, és a telefon. Ezek az eszközök megkönnyítik mind a nevelők, mind a tanulók mindennapi munkáját, a tanórákra való felkészülését, segítik az önművelődési igények kielégítését. A fenti eszközöket pályázatok (TÁMOP, TIOP) segítségével sikerült beszerezni. 3. Az olvasói jogviszony létrejötte o Az olvasói jogviszony a beiratkozással jön létre. o Az olvasónak a beiratkozáskor a személyi adatait közölnie kell, felnőttnek a személyi igazolványát vagy útlevelét fel kell mutatnia. Az olvasó nyilatkozik arról, hogy hozzájárul személyes adatainak és azok változásainak nyilvántartásához, valamint elfogadja a könyvtár használatának szabályait. o Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokról nyolc napon belül köteles a könyvtárost tájékoztatni. o A könyvtár a beiratkozott olvasókról számítógépes nyilvántartást (Szikla program) vezetünk. o A beiratkozó olvasóval ismertetjük a Könyvtárhasználati Szabályzat legfontosabb ismérveit, továbbá e szabályzatot jól látható helyen ki is függesztjük a könyvtárban. 4. A könyvtárhasználó jogai: o A könyvtárhasználó joga, hogy a könyvtár kötelező és kiegészítő szolgáltatásait igénybe vegye. o A könyvtárhasználó a könyvtár szabadpolcos olvasói övezetében szabadon mozoghat, használja a könyvtár ott elhelyezett dokumentumait. o A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. 5. A könyvtárhasználó kötelességei: o A könyvtár látogatója a felsőkabátját és táskáját köteles a könyvtár előtti folyosón, vagy a bejárati ajtónál lévő fogason elhelyezni. o Köteles a rendre, a tisztaságra, a dokumentumok épségére ügyelni. o Magatartásával nem zavarhatja a könyvtárban folyó munkát. 6. A könyvtár szolgáltatásai és azok igénybevételének szabályai Helyben használat o A könyvtárban található a kézikönyvtári könyveket, folyóiratokat, kéziratokat, nem hagyományos dokumentumokat a nevelők esetleg egy-egy tanórára kölcsönözhetik; illetve ezen dokumentumokat nyitvatartási időben a könyvtárostanár engedélyével és tudtával lehet használni. o Nem kölcsönözhetőek, de helyben olvashatóak az iskola működésére vonatkozó, illetve iskolatörténeti dokumentumok is. o Az SNI-s tanulókról készült feljegyzések, az integrált oktatáshoz kapcsolódó dokumentumok is csak helyben használhatók. Ezek a dokumentumok nem is másolhatók. Kölcsönzés o A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. o A kölcsönzés ingyenes. o A diákok számára egyszerre legfeljebb 3 könyv, 14 napos időtartamra adható ki. (Ebbe a tartós tankönyvek nem számítanak bele, azok év végéig a tanulóknál maradhatnak.) Esetenként ettől a szabálytól (kötelező olvasmány, verseny, kiselőadás anyagának összeállítása, stb.) el lehet tekinteni. o A kölcsönzési határidő egy alkalommal újabb 2 hétre hosszabbítható meg. o Pedagógusok számára a könyvek kölcsönzési határideje egy tanév. o Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. o A nevelőtestület tagjai CD-ROM-okat, folyóiratok egyes számait egy-két hétre kölcsönözhetik. o A határidő lejártakor vagy a tanév végén a kölcsönzött könyveket vissza kell szolgáltatni. o A kölcsönzött könyv tisztaságát, épségét az olvasónak kötelessége megóvni. o Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy annak árát megtéríteni. o Az olvasó újabb dokumentumot csak tartozásának rendezése, ill. a kártérítés összegének megfizetése után kölcsönözhet. o A kölcsönzés nyilvántartása a Szikla programmal valósul meg. A könyvtárlátogatókról és a kölcsönzött dokumentumokról napi rendszerességgel statisztikai munkanaplót kell vezetni. Visszavétel o A kölcsönzési idő lejártával az olvasónak sértetlen állapotban kell a dokumentumot visszaszolgáltatnia. o Visszavételnél az olvasó jelenlétében a visszahozott dokumentumot adatai alapján azonosítani kell a kölcsönzési nyilvántartásban szereplő adatokkal és az olvasó tartozását törölni kell a nyilvántartásból. Előjegyzés o Ha egy kölcsönzésben lévő műre egyszerre több olvasói igény mutatkozik és a könyvtár nem tud abból további példányt vásárolni, előjegyzést lehet felvenni az igényelt dokumentumra. o Visszaérkezés után az előjegyzés időrendjében értesíteni kell az olvasót, hogy a keresett dokumentum már hozzáférhető. Bekérés o Indokolt esetben a könyvtáros a határidő letelte előtt visszakérheti a kikölcsönzött dokumentumokat könyvtári munkafolyamat elvégzése céljából. o Ha az olvasó a kölcsönzési határidőre nem hozza vissza a kivitt dokumentumokat, fel kell szólítani azok visszaszolgáltatására. Ez szóban történik. Tanulók esetében, ha a szóbeli felszólítás eredménytelen, akkor az ellenőrzőn keresztül a szülőt kell értesíteni. Kártérítés Ha az olvasó elveszti, vagy erősen megrongálja a kölcsönzött dokumentumot, köteles az okozott kárt megtéríteni: megvásárolja a dokumentum azonos kiadású példányát; a dokumentum másolatát (könyvek esetében bekötve) adja a könyvtárnak; kifizeti a dokumentum gyűjteményi értékét, mely nem lehet kevesebb a másolatkészítés és köttetés díjánál. Az olvasó újabb dokumentumot csak tartozása rendezése, ill. a kártérítés után kölcsönözhet. A kártérítés összege a mindenkori beszerzési ár. Könyvtárközi kölcsönzés: Azt olvasó részére a gyűjteményben nem található dokumentumokat más könyvtárból át kell kérni. Amennyiben az átkölcsönző könyvtár az eredeti dokumentum helyett – díjazás felszámításával – másolatot küld, és a másolatra a könyvtár nem tart igényt, a másolatkészítés költségeit át kell hárítani az olvasóra. Az olvasónak meg kell téríteni azokat az egyéb költségeket, amelyeket az átkölcsönző könyvtár felszámít (pl. postaköltség). Ezekről az olvasót a kérés továbbítása előtt tájékoztatni kell. A hozzánk érkezett könyvtárközi kéréseket a leghamarabb teljesíteni kell. Ha nincs meg a mű a gyűjteményükben, akkor a kérőlapot 24 órán belül továbbítani kell. Erről a kérő könyvtárat postafordultával értesíteni kell. Csoportos használat Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére az osztályfőnökök, szaktanárok ütemterv szerint könyvtári szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak. Egyéb szolgáltatások igénybevétele A könyvtárhasználók igénybe vehetik az alábbi szolgáltatásokat: o Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást kaphatnak a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekről, o Bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást vehetnek igénybe o Biztosított számukra az internes hozzáférés és információcsere lehetősége o Tájékoztatást kaphatnak a szolgáltatásokról o Segítséget kaphatnak az iskolai munkához, a különböző versenyekhez o Az olvasói igényekhez igazodva irodalomkutatást, esetenként témafigyelést végzünk o Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében, megtartásában o Az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról – a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével – másolatot is készíthet a könyvtárostanár 7. A könyvtári viselkedés szabályai o A könyvtárban tevékenységet végzők nyugodt munkája érdekében a hangos beszéd mellőzendő. o A könyvtári foglalkozást, rendezvényt megzavarni nem lehet. o A könyvtárból könyvet csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. o Óraközi szünetekben a tanuló csak órára való kölcsönzés esetén tartózkodhat a könyvtárban. o A könyvtár rendjére, tisztaságára mindenkinek ügyelni kell. /Szemetelni, sáros cipővel bejönni, élelmiszert fogyasztani, a könyvekhez piszkos kézzel nyúlni nem szabad./ o A berendezési tárgyak, technikai eszközök épségére vigyázni kell. Az okozott kárt meg kell téríteni. o A számítógépeket, az Internetet használni házi feladat elkészítéséhez, gyűjtőmunkához, szorgalmi feladatok megoldásához, tanulmányi versenyre való felkészüléshez lehet kölcsönzési időben a könyvtáros, illetve tanórákon, szakköri és napközis foglalkozásokon nevelői felügyelet mellett. o A könyvek szabadpolcon történő elhelyezése következtében a könyvtári rend biztosítása úgy lehetséges, ha mindenki a helyére teszi vissza a könyveket. o Táskát, kabátot az ajtónál, a kijelölt helyen kell letenni. Mobiltelefont csak kikapcsolt állapotban lehet a könyvtárba behozni. o A védőpapucs használata sáros, havas időjárás esetén kötelező. o Mindenkor és mindenkire kötelező a tűz- és balesetvédelmi szabályok betartása. 8. A könyvtár nyitva tartása: hétfő: 09.00-14.00, kedd: 09.00-15.00, szerda: 09.00-14.00, csütörtök: 10.00-15.00, péntek: 09.00-14.00 óráig