TIOP 1.2.3 pályázat

Átjárható könyvtárak, mint tan­ulás-mód­sz­er­tani műhe­lyek. Könyvtárak együttműködése az esé­ly­e­gyen­lőség megteremtése érdekében

A Tár­sadal­mi Infra­struk­túra Oper­atív Pro­gram Könyvtári szol­gál­tatá­sok össze­hang­olt infrastruktúra­fejlesztése – „Tudás­de­pó-Expressz” című TIOP‑1.2.3/09/01–2010-0013 kód­számú sik­eres pályázat keretében, a kon­zor­ci­u­mi for­mában együttműködő Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la, a Kaniz­sai Dorottya Gim­náz­i­um és a Horváth Boldizsár Közgaz­dasá­gi és Infor­matikai Sza­kközépisko­la és Kol­légium az iskolák könyvtárainak fejlesztésére 8 mil­lió Ft támo­gatás kapott.

A támo­gatás segít­ségév­el a könyvtárak

  • tan­ulási és mód­sz­er­tani műhe­lyekké vál­nak
  • biz­tosí­tott lesz közöt­tük az átjárhatóság
  • tech­nikai fel­sz­erelt­ségük bővül 14 mul­ti­médiás olvasói és három, a könyvtárosok által használt számítógép­pel, valamint nyomtatókkal, és a gyengén látók     könyvtárhasználatát segítő olvasógép­pel
  • képe­sek lesznek a fris­sített inte­grált könyvtári rend­sz­erek segít­ségév­el a szol­gál­tatá­sok fogadására, közvetítésére és a gyors infor­má­ciónyújtás­ra
  • lehetőséget nyújthat­nak a korsz­erű önművelésre, a cso­por­tos és egyéni tan­ulás tech­nikájá­nak, mód­sz­ere­inek elsajátítására, a szemé­ly­iség kom­plex és dif­fer­en­ciált fejlesztésére
  • erősí­thetik az intézmények ide­gen nyelvi és infor­matikai tehet­ség­gon­do­zó és fejlesztő tevékenységét
  • biz­tosí­tani tudják az esé­ly­e­gyen­lőséget a könyvtárhasználat­ban
  • lehetőséget teremtenek – az egész életen át tartó tan­ulás szellemében – a tan­ulók és a fogy­atékkal élő fel­nőt­tek ECDL- és nyelvvizs­gára való felkészítéséhez
  • képe­sek lesznek közösen szervezett pro­gram­jaikkal az isko­lai élet szí­nesítésére