Featured

ÖRÖMHÍR!

Iskolánk 2.b osztálya indult a Dreiszk­er által hird­e­tett pályáza­ton, melyen terem­festést lehetett nyerni. Pálya­munkájuk nagy sik­ert ara­tott, a nyár alatt a cég munkatár­sai meg is valósí­tot­ták az elképzelésüket. A végered­mény magáért beszél! A gyerekek már a „saját uni­verzu­muk­ban” töltik az Bővebben

Featured

Ausztriai országismereti kirándulás

2023.09.13-án iskolánk tan­ulói ausz­tri­ai országis­mereti kirán­dulá­son vet­tek részt. Megc­sodálták Kla­gen­furt belvárosát, majd a Min­imundus makettpark felé vet­ték az irányt, ahol híres épít­mények és épületek kic­sinyített másá­val ismerked­het­tek meg. Ezt követően hajókáz­tak a Wörthi-tavon, majd a fel­hők fölé tek­in­tet­tek a 100 Bővebben

Featured

Aranyérem az OEV-en!

Egy lelkes három fős csap­at­tal újra ben­eveztünk az Orszá­gos Elsősegé­ly –ismereti versenyre. Ennek első része három kom­plex írás­be­li for­dulóból áll, amielső­sor­ban az elméleti tudást, gon­do­lkodást teszi próbára sokoldalúfelada­tokkal. A csap­a­tok között a 2. legjobb ered­ményt értük el, így résztvehet­tünk a Bővebben

Featured

Szónok születik verseny

Április 17-én az anyanyelv ápolásá­nak jegyében versenyre hív­ta Szom­bat­he­lyváros iskoláit a Dési Huber Általános Isko­la. A fel­ső tagozatos diákokérvelő­versenyen mérhet­ték össze vitázó képességüket. A „Szónok születik” címetviselő meg­méret­tetésen a Szom­bat­he­lyi Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la 3 főscsap­a­ta került ki győztesen. A Bővebben

Költészet napja

„Légy egy fűszálon pici él,S nagy­obb leszel a világ tenge­lyénél.” József Atti­la szavai ezek, aki 116 évvel ezelőtt, 1905. április 11-én lát­ta meg a napvilá­got. Az ő születés­napján ünne­peljük a Költészet napját. Ebben az évben vasár­napra esik, így iskolánkban a Bővebben

Beiratkozás (2021/22)

TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022. TANÉVI ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! Tájékoz­tatom, hogy a kihird­e­tett veszé­ly­he­lyze­tre tek­in­tet­tel a 2021/2022. tanítási évre történő általános isko­lai beiratkozás során nem­c­sak szemé­lyes, hanem online úton is lehetőség van beírat­ni a tanköte­les kor­ba lépő gyer­mekét.Az általános Bővebben