Tanévnyitó, tankönyvosztás

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG IDŐPONTJA: SZEPTEMBER 1. 8.00 ÓRA   TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES DIÁKOK! ISKOLÁNK TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE 2023. SZEPTEMBER 1‑JÉN, PÉNTEKEN REGGEL 8.00 ÓRAKOR KEZDŐDIK. KÉRJÜK, HOGY A GYERMEKEK 7.45-RE ÜNNEPLŐ ÖLTÖZETBEN JELENJENEK MEG AZ ISKOLA UDVARÁN (ROSSZ IDŐ ESETÉN AULÁJÁBAN).   Bővebben

Featured

2023. április 1‑től érvényes térítési díjakról szóló tájékoztatás

Tisztelt Szülő / Gond­viselő! Tájékoz­tatjuk Önöket, hogy Szom­bat­he­ly Megyei Jogú Város Köz­gyűlése, az 55/2023. (II.23.) Kgy.határoza­tában jóváhagy­ta az intézményi gyer­mekétkeztetés térítési díjá­nak emelését. Óvo­da: Nor­mál DiétásTízórai 155 Ft 190 FtE­béd 530 Ft 630 FtUzson­na 145 Ft 165 Ft Általános Isko­la: Bővebben

Featured

Tanévnyitó ünnepség időpontja

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG IDŐPONTJA: SZEPTEMBER 1. 8.00 ÓRA   TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES DIÁKOK! ISKOLÁNK TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE 2022. SZEPTEMBER 1‑JÉN, CSÜTÖRTÖKÖN REGGEL 8.00 ÓRAKOR KEZDŐDIK. KÉRJÜK, HOGY A GYERMEKEK 7.45-RE ÜNNEPLŐ ÖLTÖZETBEN JELENJENEK MEG AZ ISKOLA UDVARÁN (ROSSZ IDŐ ESETÉN AULÁJÁBAN). A Bővebben

Leendő első osztályosoknak bemutatkozás

Kedves Szülők! Mol­nár Valentiná­nak hív­nak. A gyerekek Tina néninek szólí­tanak. 3 éve dol­go­zom a pedagó­gus pályán. Hivatá­som­ban a leg­nagy­obb kihívás­nak és egy­ben a legszebb­nek tar­tom az első osztály­ba lépő kis­diákok előtt kitárni a tudás kapu­ját, megsz­erettet­ni velük a tan­ulást. Fontosnak Bővebben

Beiratkozás (2021/22)

TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022. TANÉVI ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! Tájékoz­tatom, hogy a kihird­e­tett veszé­ly­he­lyze­tre tek­in­tet­tel a 2021/2022. tanítási évre történő általános isko­lai beiratkozás során nem­c­sak szemé­lyes, hanem online úton is lehetőség van beírat­ni a tanköte­les kor­ba lépő gyer­mekét.Az általános Bővebben

Kedves Szülők!

Nevelőtestületünk nevében szeretnék köszönetet mon­dani Önöknek a tan­ter­men kívüli dig­itális munkarend során tanúsí­tott együttműködésükért.Továb­bra is számí­tunk Önökre gyer­mekeik zökkenő­mentes tanul­mányi munkájá­nak segítésében. Jobb Veled a Világ! Kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihenést kívá­nunk a tavaszi szüne­tre! Beke Esz­ter­in­tézményvezető Tanítás nélküli Bővebben

Featured

Téged is szeretettel fogad a Bercsényi!

Kedves Nagyc­so­por­tos Óvodá­sok! Szeretet­tel köszön­tünk Ben­neteket szüleit­ekkel együtt iskolánk hon­lapján! Az előző évek­ben vidám, sportos délelőt­tre hív­tuk meg a nagyc­so­por­tosokat és szüleiket. Az idei tanévben sajnos, a járványü­gyi helyzet miatt elmarad ez az ismerkedésre is kiváló alka­lmat nyújtó pro­gra­munk. Azért, Bővebben