Featured

ÖRÖMHÍR!

Iskolánk 2.b osztálya indult a Dreiszk­er által hird­e­tett pályáza­ton, melyen terem­festést lehetett nyerni. Pálya­munkájuk nagy sik­ert ara­tott, a nyár alatt a cég munkatár­sai meg is valósí­tot­ták az elképzelésüket. A végered­mény magáért beszél! A gyerekek már a „saját uni­verzu­muk­ban” töltik az Bővebben

Featured

Ausztriai országismereti kirándulás

2023.09.13-án iskolánk tan­ulói ausz­tri­ai országis­mereti kirán­dulá­son vet­tek részt. Megc­sodálták Kla­gen­furt belvárosát, majd a Min­imundus makettpark felé vet­ték az irányt, ahol híres épít­mények és épületek kic­sinyített másá­val ismerked­het­tek meg. Ezt követően hajókáz­tak a Wörthi-tavon, majd a fel­hők fölé tek­in­tet­tek a 100 Bővebben

Tanévnyitó, tankönyvosztás

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG IDŐPONTJA: SZEPTEMBER 1. 8.00 ÓRA   TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES DIÁKOK! ISKOLÁNK TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE 2023. SZEPTEMBER 1‑JÉN, PÉNTEKEN REGGEL 8.00 ÓRAKOR KEZDŐDIK. KÉRJÜK, HOGY A GYERMEKEK 7.45-RE ÜNNEPLŐ ÖLTÖZETBEN JELENJENEK MEG AZ ISKOLA UDVARÁN (ROSSZ IDŐ ESETÉN AULÁJÁBAN).   Bővebben

Featured

Aranyérem az OEV-en!

Egy lelkes három fős csap­at­tal újra ben­eveztünk az Orszá­gos Elsősegé­ly –ismereti versenyre. Ennek első része három kom­plex írás­be­li for­dulóból áll, amielső­sor­ban az elméleti tudást, gon­do­lkodást teszi próbára sokoldalúfelada­tokkal. A csap­a­tok között a 2. legjobb ered­ményt értük el, így résztvehet­tünk a Bővebben

Featured

Szónok születik verseny

Április 17-én az anyanyelv ápolásá­nak jegyében versenyre hív­ta Szom­bat­he­lyváros iskoláit a Dési Huber Általános Isko­la. A fel­ső tagozatos diákokérvelő­versenyen mérhet­ték össze vitázó képességüket. A „Szónok születik” címetviselő meg­méret­tetésen a Szom­bat­he­lyi Berc­sényi Mik­lós Általános Isko­la 3 főscsap­a­ta került ki győztesen. A Bővebben

Featured

2023. április 1‑től érvényes térítési díjakról szóló tájékoztatás

Tisztelt Szülő / Gond­viselő! Tájékoz­tatjuk Önöket, hogy Szom­bat­he­ly Megyei Jogú Város Köz­gyűlése, az 55/2023. (II.23.) Kgy.határoza­tában jóváhagy­ta az intézményi gyer­mekétkeztetés térítési díjá­nak emelését. Óvo­da: Nor­mál DiétásTízórai 155 Ft 190 FtE­béd 530 Ft 630 FtUzson­na 145 Ft 165 Ft Általános Isko­la: Bővebben

Featured

Papírgyűjtés

Papír­gyűjtés    Intézményünk szeptem­ber 14–15-én papír­gyűjtést szervez. A papírt mind­két nap reggel 7 órától délután 16:30-ig vár­juk. A Diákönko­r­mányzat a befolyt összeget intézményünk tan­ulói­ra fordít­ja.