Featured

Tanévnyitó ünnepség időpontja

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG IDŐPONTJA: SZEPTEMBER 1. 8.00 ÓRA   TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES DIÁKOK! ISKOLÁNK TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE 2022. SZEPTEMBER 1‑JÉN, CSÜTÖRTÖKÖN REGGEL 8.00 ÓRAKOR KEZDŐDIK. KÉRJÜK, HOGY A GYERMEKEK 7.45-RE ÜNNEPLŐ ÖLTÖZETBEN JELENJENEK MEG AZ ISKOLA UDVARÁN (ROSSZ IDŐ ESETÉN AULÁJÁBAN). A Bővebben

Featured

Tankönyvosztás

TANKÖNYVOSZTÁS RENDJE: AZ ALSÓ TAGOZATOS DIÁKOK SZEPTEMBER 1‑JÉN CSÜTÖRTÖKÖN AZ ELSŐ TANÍTÁSI NAPON AZ OSZTÁLYTERMEKBEN, A FELSŐ TAGOZATOS DIÁKOK AUGUSZTUS 31-ÉN SZERDÁN REGGEL 8.00 ÉS DÉLUTÁN 16.30 KÖZÖTT AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁBAN VEHETIK ÁT A TANKÖNYVEKET.

Leendő első osztályosoknak bemutatkozás

Kedves Szülők! Mol­nár Valentiná­nak hív­nak. A gyerekek Tina néninek szólí­tanak. 3 éve dol­go­zom a pedagó­gus pályán. Hivatá­som­ban a leg­nagy­obb kihívás­nak és egy­ben a legszebb­nek tar­tom az első osztály­ba lépő kis­diákok előtt kitárni a tudás kapu­ját, megsz­erettet­ni velük a tan­ulást. Fontosnak Bővebben

Magyar Nemzeti Cirkusz — Tudomány a porondon

Iskolánk nyol­cadikos tan­ulói részt vet­tek október else­jén a Mag­yar Nemzeti Cirkusz Tudomány a poron­don című előadásán.  A Kaniz­sai Dorottya Gim­náz­i­um tanárai tan­tár­gyakhoz kapc­solódó mag­yaráza­tokat fűztek a pro­duk­ciókhoz. Az előadás­rés­zleteket nagy tet­szés fogad­ta, min­den­ki jól szórako­zott, a művészeket tapsvi­har és örö­mu­jjongás Bővebben

Pótvizsga időpontok

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!Pótvizs­ga időpon­tok: 2021. augusz­tus 26. (csütörtök) — 9:00 — matem­ati­ka, történelem 2021. augusz­tus 27. (pén­tek) — 9:00 — föl­dra­jz, ter­mészetismeret, mag­yar nyelv, hon és népis­meret 2021. augusz­tus 30. (hét­fő) — 9:00 — bioló­gia, mag­yar iro­dalom

Ügyeleti napok

Július 14. — szer­da Július 28. — szer­da Augusz­tus 11. — szer­da A fen­ti napokon az ügy­in­tézés 9:00-tól 13:00-ig biz­tosí­tott.

Országos Elsősegély – ismereti Verseny

Ebben a tanévben is jelen­tkeztünk az elsősegé­ly versenyre, abban bíz­va, hogy szín­von­alas pro­gram része­sei lehetünk. Lelkes izga­lom­mal kezdtünk bele az előkészületekbe. Online for­dulókon méretet­tük meg a tudá­sunkat. Külön­böző szi­tuá­ciókat kel­lett megolda­nunk, majd a végső ered­ményt tovább küldenünk. Még az online Bővebben