Megyei angol nyelvi csapatverseny eredmények

A Szom­bat­he­lyi Neu­mann János Általános Isko­la „Eng­lish speak­ing coun­tries” megyei angol nyelvi csap­at­versenyén Czi­ka Nóra (7. b)- Vida Virgí­nia páros 4. helyezést ért el. Grat­ulálunk! Felkészítő tanáruk: Var­ga Ildikó

Angol nyelvi szavalóverseny

A Nyi­tra utcai Általános Isko­la megyei angol nyelvi szavaló­versenyén a következő ered­ményekkel büszkélked­het­nek versmondóink. A másodikas kislány felkészítő­je Rapos Vivien tanárnő, a 3–4. osztá­lyosoké Már­ton Georgina tanárnő, a hete­dikesé Var­ga Ildikó tanárnő. Grat­ulálunk!

Holokauszt áldozatainak emléknapja

2001. óta min­den év április 16-án a Holokauszt mag­yarorszá­gi áldozataira emlékezünk. 1944-ben e napon kezdődött meg a mag­yar zsidók get­tók­ba telepítése Észa­­kkelet-Mag­­yarorszá­­gon és a Kár­pá­talján. Több mint 400.000 zsidót zár­tak gyűjtőtáborok­ba és hur­coltak el Auschwitz-Birke­­nau­­ba. A szörnyű higié­ni­ai körülmények közöt­ti, Bővebben

Költészet napja

„Légy egy fűszálon pici él,S nagy­obb leszel a világ tenge­lyénél.” József Atti­la szavai ezek, aki 116 évvel ezelőtt, 1905. április 11-én lát­ta meg a napvilá­got. Az ő születés­napján ünne­peljük a Költészet napját. Ebben az évben vasár­napra esik, így iskolánkban a Bővebben

Bendegúz nyelvÉSZ verseny

A 2020/2021-es tanévben is lehetőségünk nyílt nevezni a Ben­degúz nyelvÉSZ versenyre. Ez egy olyan nyelvi vetélkedő, ame­lyen nem­c­sak arra kívánc­si­ak a szerkesztők és szervezők, milyen tár­gyi tudá­suk van a diákok­nak, hanem azt is felmérik, milyen a szók­inc­sük, men­nyire kreatí­vak, használják Bővebben

Beiratkozás (2021/22)

TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022. TANÉVI ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! Tájékoz­tatom, hogy a kihird­e­tett veszé­ly­he­lyze­tre tek­in­tet­tel a 2021/2022. tanítási évre történő általános isko­lai beiratkozás során nem­c­sak szemé­lyes, hanem online úton is lehetőség van beírat­ni a tanköte­les kor­ba lépő gyer­mekét.Az általános Bővebben

Kedves Szülők!

Nevelőtestületünk nevében szeretnék köszönetet mon­dani Önöknek a tan­ter­men kívüli dig­itális munkarend során tanúsí­tott együttműködésükért.Továb­bra is számí­tunk Önökre gyer­mekeik zökkenő­mentes tanul­mányi munkájá­nak segítésében. Jobb Veled a Világ! Kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihenést kívá­nunk a tavaszi szüne­tre! Beke Esz­ter­in­tézményvezető Tanítás nélküli Bővebben

Táncverseny eredmény

Már­cius 6‑án a Nyu­gat Mag­yarorszá­gi Területi Bajnok­sá­gon Rejtő Máté, iskolánk büszkesége valamint pár­ja Szabad­fi Eszter életük első versenykönyves élsportolói versenyén szere­pel­tek. Nagy­on ügye­sen tán­coltak, mind­két kategóriában betán­colták magukat a dön­tőbe. Stan­dard tán­cok­ban a 12 páros­ból az előkelő 2. helyen végeztek, Bővebben

Featured

Téged is szeretettel fogad a Bercsényi!

Kedves Nagyc­so­por­tos Óvodá­sok! Szeretet­tel köszön­tünk Ben­neteket szüleit­ekkel együtt iskolánk hon­lapján! Az előző évek­ben vidám, sportos délelőt­tre hív­tuk meg a nagyc­so­por­tosokat és szüleiket. Az idei tanévben sajnos, a járványü­gyi helyzet miatt elmarad ez az ismerkedésre is kiváló alka­lmat nyújtó pro­gra­munk. Azért, Bővebben