Kis Tudós Nap

Immár 10. alka­lom­mal ren­dezte meg iskolánk a tehet­ség­gon­do­zó szak délutá­nunkat. Ezen a napon 22 Kis Tudós kápráz­ta­tott el min­ket az előadá­saikkal. A külön­böző tan­tár­gyak egy kérdéskört mutat­tak be, fejtet­tek ki közös pro­jek­t­ben. Megőriztük a hagy­ományos tan­tár­gyi felosztást, de különös hangsú­lyt helyeztünk a tan­tár­gyak közöt­ti össze­füg­gésekre. A választá­sunk egy tel­je­sen hétköz­napi, alapvető anya­gra a vízre esett. Ren­dezvényünk cél­ja az volt, hogy a diákok­nak lehetőséget biz­tosít­sunk a kutató tevékenységük, előadói képességük és tájéko­zottságuk bemu­tatására. 

Szeretnénk a tan­ulóink számára poz­itív értékké ten­ni a tudást.