Szónok született…

Iskolánk egy nyol­cadikos csap­at­tal képvisel­tette magát a Dési Huber István Általános Isko­la által megren­dezett, Szónok születik eln­evezésű versenyen. A három­fős csap­a­tok (tőlünk: Tomor Adri­enn, Tugya Titanil­la, Györ­gyi Már­ton) előzete­sen öt tétel­monda­tot kap­tak, melyeket vagy bizonyí­ta­niuk vagy cáfol­niuk kel­lett. A dis­pu­ta szabályai szerint min­den csap­attag más-más szerepet kapott, így megszólalá­saik alatt nem segí­thet­ték egymást. Az izgal­mas érvelő­versenyen a diákok rugal­masságukról, ráter­mettségükről, kom­mu­niká­ciós képességeikről tehet­tek tanúbi­zonysá­got, s egy olyan tapasz­ta­la­tot szereztek, mely tovább­tan­ulá­suk, életük során is hasznukra vál­hat.  A fela­dat nem volt egysz­erű, azon­ban nagy­on jól, az elvárá­sokon — ha voltak ilyenek — bőven túl­tel­jesítet­tek nyol­cadiko­saink; a második helyezés­nek örül­het­tek. 

Büszkék vagyunk rájuk/Rátok, kis szónokaink!