Angol nyelvi szavalóverseny

A Nyi­tra utcai Általános Isko­la megyei angol nyelvi szavaló­versenyén a következő ered­ményekkel büszkélked­het­nek versmondóink. A másodikas kislány felkészítő­je Rapos Vivien tanárnő, a 3–4. osztá­lyosoké Már­ton Georgina tanárnő, a hete­dikesé Var­ga Ildikó tanárnő. Grat­ulálunk!

Költészet napja

„Légy egy fűszálon pici él,S nagy­obb leszel a világ tenge­lyénél.” József Atti­la szavai ezek, aki 116 évvel ezelőtt, 1905. április 11-én lát­ta meg a napvilá­got. Az ő születés­napján ünne­peljük a Költészet napját. Ebben az évben vasár­napra esik, így iskolánkban a Bővebben

Beiratkozás (2021/22)

TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022. TANÉVI ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! Tájékoz­tatom, hogy a kihird­e­tett veszé­ly­he­lyze­tre tek­in­tet­tel a 2021/2022. tanítási évre történő általános isko­lai beiratkozás során nem­c­sak szemé­lyes, hanem online úton is lehetőség van beírat­ni a tanköte­les kor­ba lépő gyer­mekét.Az általános Bővebben

Kedves Szülők!

Nevelőtestületünk nevében szeretnék köszönetet mon­dani Önöknek a tan­ter­men kívüli dig­itális munkarend során tanúsí­tott együttműködésükért.Továb­bra is számí­tunk Önökre gyer­mekeik zökkenő­mentes tanul­mányi munkájá­nak segítésében. Jobb Veled a Világ! Kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihenést kívá­nunk a tavaszi szüne­tre! Beke Esz­ter­in­tézményvezető Tanítás nélküli Bővebben

Táncverseny eredmény

Már­cius 6‑án a Nyu­gat Mag­yarorszá­gi Területi Bajnok­sá­gon Rejtő Máté, iskolánk büszkesége valamint pár­ja Szabad­fi Eszter életük első versenykönyves élsportolói versenyén szere­pel­tek. Nagy­on ügye­sen tán­coltak, mind­két kategóriában betán­colták magukat a dön­tőbe. Stan­dard tán­cok­ban a 12 páros­ból az előkelő 2. helyen végeztek, Bővebben