Megyei angol nyelvi csapatverseny eredmények

A Szom­bat­he­lyi Neu­mann János Általános Isko­la „Eng­lish speak­ing coun­tries” megyei angol nyelvi csap­at­versenyén Czi­ka Nóra (7. b)- Vida Virgí­nia páros 4. helyezést ért el. Grat­ulálunk! Felkészítő tanáruk: Var­ga Ildikó

Hattánc Országos Bajnokság

Iskolánk tan­uló­ja, és büszkesége Rejtő Máté, és pár­ja Szabad­fi Eszter Orszá­gos Bajnok­sá­got nyertek a hétvégén. Május 8‑án Jánoshalmán ren­dezték meg az E Hat­tánc Orszá­gos Bajnok­sá­got, ahol Máté is versenyzett. Máté és pár­ja idén let­tek versenys­portolók és már a területi bajnok­sá­gon Bővebben

Holokauszt áldozatainak emléknapja

2001. óta min­den év április 16-án a Holokauszt mag­yarorszá­gi áldozataira emlékezünk. 1944-ben e napon kezdődött meg a mag­yar zsidók get­tók­ba telepítése Észa­­kkelet-Mag­­yarorszá­­gon és a Kár­pá­talján. Több mint 400.000 zsidót zár­tak gyűjtőtáborok­ba és hur­coltak el Auschwitz-Birke­­nau­­ba. A szörnyű higié­ni­ai körülmények közöt­ti, Bővebben

Bendegúz nyelvÉSZ verseny

A 2020/2021-es tanévben is lehetőségünk nyílt nevezni a Ben­degúz nyelvÉSZ versenyre. Ez egy olyan nyelvi vetélkedő, ame­lyen nem­c­sak arra kívánc­si­ak a szerkesztők és szervezők, milyen tár­gyi tudá­suk van a diákok­nak, hanem azt is felmérik, milyen a szók­inc­sük, men­nyire kreatí­vak, használják Bővebben

Kedves Szülők!

Nevelőtestületünk nevében szeretnék köszönetet mon­dani Önöknek a tan­ter­men kívüli dig­itális munkarend során tanúsí­tott együttműködésükért.Továb­bra is számí­tunk Önökre gyer­mekeik zökkenő­mentes tanul­mányi munkájá­nak segítésében. Jobb Veled a Világ! Kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihenést kívá­nunk a tavaszi szüne­tre! Beke Esz­ter­in­tézményvezető Tanítás nélküli Bővebben

Táncverseny eredmény

Már­cius 6‑án a Nyu­gat Mag­yarorszá­gi Területi Bajnok­sá­gon Rejtő Máté, iskolánk büszkesége valamint pár­ja Szabad­fi Eszter életük első versenykönyves élsportolói versenyén szere­pel­tek. Nagy­on ügye­sen tán­coltak, mind­két kategóriában betán­colták magukat a dön­tőbe. Stan­dard tán­cok­ban a 12 páros­ból az előkelő 2. helyen végeztek, Bővebben