Featured

Fenntarthatósági Témahét

Iskolánkban a Fen­ntarthatósá­gi Témahét 2022. ápr. 25–29. között zajlott le. Az osztá­lyok előzetes felada­tot kap­tak, hogy készít­senek egy tablót a vízről, ame­ly az egyik fő témá­ja a témahét­nek. Az elkészített tablókat a tanári folyosóján ki is helyeztük. Ezek közül a Bővebben

Szónok született…

Iskolánk egy nyol­cadikos csap­at­tal képvisel­tette magát a Dési Huber István Általános Isko­la által megren­dezett, Szónok születik eln­evezésű versenyen. A három­fős csap­a­tok (tőlünk: Tomor Adri­enn, Tugya Titanil­la, Györ­gyi Már­ton) előzete­sen öt tétel­monda­tot kap­tak, melyeket vagy bizonyí­ta­niuk vagy cáfol­niuk kel­lett. A dis­pu­ta szabályai szerint min­den Bővebben

Kis Tudós Nap

Immár 10. alka­lom­mal ren­dezte meg iskolánk a tehet­ség­gon­do­zó szak délutá­nunkat. Ezen a napon 22 Kis Tudós kápráz­ta­tott el min­ket az előadá­saikkal. A külön­böző tan­tár­gyak egy kérdéskört mutat­tak be, fejtet­tek ki közös pro­jek­t­ben. Megőriztük a hagy­ományos tan­tár­gyi felosztást, de különös hangsú­lyt Bővebben

8.b osztályprogramja

A 8.b osztá­ly tan­ulói a kősze­gi Gokart pályán szágul­doz­tak. Lehetett csoc­sózni és volt állat­si­mo­gató rész is. Az időjárás is ked­vezett nekik. Min­denk­inek ajánlják ezt a pro­gramot. 

Vas megyei angol nyelvi verseny

Czi­ka Nóra 8.b osztá­lyos tan­uló 2.helyezést ért el az általános iskolák 7–8.tanulói számára kiírt Vas megyei angol nyelvi versenyen a 8.évfolyam kategóriában.Angoltanárnője: Var­ga Ildikó Grat­ulálunk a kiemelkedő ered­mény­hez. 

Leendő első osztályosoknak bemutatkozás

Kedves Szülők! Mol­nár Valentiná­nak hív­nak. A gyerekek Tina néninek szólí­tanak. 3 éve dol­go­zom a pedagó­gus pályán. Hivatá­som­ban a leg­nagy­obb kihívás­nak és egy­ben a legszebb­nek tar­tom az első osztály­ba lépő kis­diákok előtt kitárni a tudás kapu­ját, megsz­erettet­ni velük a tan­ulást. Fontosnak Bővebben

Szent Patrik nap

Az elő Szent Patrik megem­lékezésünk keretében bütykölős tanórai foglalkozá­sokat tar­tot­tunk, ahol sok-sok Lep­rechaun manós, szivárványos alkotás született.