Magyar Nemzeti Cirkusz — Tudomány a porondon

Iskolánk nyol­cadikos tan­ulói részt vet­tek október else­jén a Mag­yar Nemzeti Cirkusz Tudomány a poron­don című előadásán.  A Kaniz­sai Dorottya Gim­náz­i­um tanárai tan­tár­gyakhoz kapc­solódó mag­yaráza­tokat fűztek a pro­duk­ciókhoz. Az előadás­rés­zleteket nagy tet­szés fogad­ta, min­den­ki jól szórako­zott, a művészeket tapsvi­har és örö­mu­jjongás Bővebben

Népmese Napja 2021

Egysz­er volt, hol nem volt egy isko­la, ahol a szeretet lakott, ez a Berc­sényi Isko­la. Az ide járó gyerekek nagy­on szeretik a népmeséket és az álla­tokat is. A Berc­sényi iskolában mindig történik vala­mi, szeptem­ber végén a Mag­yar népmese napján kirá­lylányok Bővebben

Tanévnyitó ünnepély

Tisztelt Szülők! A tanévny­itó ünnepé­lyün­ket 2021.09.01. 8 órakor tartjuk iskolánk udvarán. Gyülekező 7:30-tól 7:45-ig ünnepi ruhában az osztá­lyter­mek­ben. Rossz idő esetén a tan­ulók az osztá­lyter­meik­ben han­g­os bemondón keresztül hall­gatják meg a tanévny­itó műsort. A szülők az isko­la épületében nem tartózkod­hat­nak. Bővebben

Pótvizsga időpontok

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!Pótvizs­ga időpon­tok: 2021. augusz­tus 26. (csütörtök) — 9:00 — matem­ati­ka, történelem 2021. augusz­tus 27. (pén­tek) — 9:00 — föl­dra­jz, ter­mészetismeret, mag­yar nyelv, hon és népis­meret 2021. augusz­tus 30. (hét­fő) — 9:00 — bioló­gia, mag­yar iro­dalom

Ügyeleti napok

Július 14. — szer­da Július 28. — szer­da Augusz­tus 11. — szer­da A fen­ti napokon az ügy­in­tézés 9:00-tól 13:00-ig biz­tosí­tott.

Országos Elsősegély – ismereti Verseny

Ebben a tanévben is jelen­tkeztünk az elsősegé­ly versenyre, abban bíz­va, hogy szín­von­alas pro­gram része­sei lehetünk. Lelkes izga­lom­mal kezdtünk bele az előkészületekbe. Online for­dulókon méretet­tük meg a tudá­sunkat. Külön­böző szi­tuá­ciókat kel­lett megolda­nunk, majd a végső ered­ményt tovább küldenünk. Még az online Bővebben

Megyei angol nyelvi csapatverseny eredmények

A Szom­bat­he­lyi Neu­mann János Általános Isko­la „Eng­lish speak­ing coun­tries” megyei angol nyelvi csap­at­versenyén Czi­ka Nóra (7. b)- Vida Virgí­nia páros 4. helyezést ért el. Grat­ulálunk! Felkészítő tanáruk: Var­ga Ildikó